ترکیبات شیمیایی

ترکیبات شیمیایی موادی هستند که از اتصال دو یا چند عنصر به یکدیگر تشکیل می شوند. بیشتر اتم هایی که موجودات زنده و پوسته زمین را تشکیل می دهند به صورت مرکب هستند.

دکمه بازگشت به بالا