طبیعت انسان

طبیعت انسان شامل اعمال، ادراکات و فرآیندهای فکری افراد است. موضوعاتی مانند: هوس غذایی، ذهن خوانی و خمیازه مسری.

دکمه بازگشت به بالا