تعبیر مشاهده سوره های قرآن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سوره های قرآن دیده یا شنیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سوره ناس می خواند و یا می شنوید، دلیل کند که خدای تعالی او را از دشمنان محفوظ دارد.
اگر ببیند تسبیح، تهلیل و تکبیر می گفت و یا دعا می خواند و یا صلوات بر رسول خدا (ص) می فرستاد، دلیل کند که روزی بر وی فراخ شود و عزت و شوکت و نصرت یابد.
اگر ببیند که در خواب لاحول و لاقوه الا بالله اعلی العظیم می خواند، دلیل کند که هر آرزویی که دارد برآورده می شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب سوره های قرآن دیده یا می خوانده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سوره های قرآن را می خواند، دلیل کند که عمر دراز و کارش بر ایمان باشد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سوره های قرآن دیده، شنیده و یا می خوانده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب تلاوت سوره های قرآن را بشنود و یا ببیند، تعبیرش به شرح زیر می باشد:

سوره بقره: اگر در خواب ببیند سوره بقره می خواند، راستگو و صادق القول می گردد.
آیت الکرسی: صاحب مقام و منزلت می شود.
سوره آل عمران: دیانت و تقوایش قوی و نیرومند می شود.
سوره شهدالله: به مراد و مقصود دنیا و آخرت خود می رسد و در دیانت و تقوی، یگانه و بی همتا می شود و حاجت هایش روا می شود.
سوره النساء: حاجت هایش برآورده می گردد، و پرهیزگار می شود و از بستگانش ارثیه به او می رسد.
سوره المائده: خواندن سوره المائده در خواب دلیل بر سلامتی بدن و درستی کار و رو به راه شدن مشاغل و امور است.
سوره النعام: موفق به نیکی و احسان و بخشش و سخاوت می شود.
سوره الاعراف: همه مردم از او راضی و خشنود می شوند.
سوره النفال: خوشبخت و دولتمند می شود.
سوره التوبه: میان مردم محبوب و مقبول می شود.
سوره یونس: راستگو و خوش قول و امین است.
سوره الرعد: عمرش کوتاه است.
سوره ابراهیم: نزد خدای متعال عزیز و گرامی می باشد.
سوره الحجر: مقام و منزلتش نزد مردم بالا می رود.
سوره النحل: خدای متعال به او علم و دانش عطا می فرماید و اگر بیمار باشد شفا می یابد.
سوره بنی اسرائیل: متدین و پارسا و ایمان و اعتقادش پاک و خالص می باشد.
سوره الکهف: آنقدر عمر می کند که به همه مرادهایش نائل می شود.
سوره مریم: او را به گناهی متهم می سازند و سرانجام برائت و پاکی او معلوم می گردد.
سوره طه: عالم و دانا گردد و یگانه و نامدار.
سوره انبیاء: عالم و دانشمند می شود و بعد از رنج و مشقت به آسایش و رفاه می رسد.
سوره الحج: در زهد و عبادت یگانه و بی همتا می شود و در راه دین تلاش و کوشش می کند.
سوره المومنون: بسیار امین می گردد و رفتاری پسندیده پیدا می کند.
سوره النور: دلش از علم و حکمت منور می شود.
سوره الفرقان: از باطل به سوی حق گرایش پیدا می کند.
سوره الشعراء: در پناه حق تعالی بُوَد و از گناه و دروغ پاک شود و در راه دین مجتهد شود.
سوره النمل: مال فراوان بدست می آورد.
سوره القصص: مال بسیار بدست می آورد.
سوره عنکبوت: بر دشمن پیروز می شود.
سوره الروم: بر دشمن پیروز می شود.
سوره لقمان: مردم از علم و حکمت او بهره مند می شوند.
سوره السجده: عاقبتش نیکو و پسندیده گردد.
سوره الاحزاب: توفیق پیدا می کند.
سوره السباء: روش نیکوکاران و راه دین را پیش می گیرد.
سوره الفاطر: درهای نعمت به رویش باز می شود.
سوره یس: دوستی و محبت رسول خدا در دلش استوار و پا بر جا می شود.
سوره الصافات: صاحب فرزندی صالح و درستکار می شود.
سوره الزمر: کارش بالا می گیرد و دیانت و تقوایش نیرومند و استوار می گردد.
سوره المومن: دعایش مستجاب می شود.
سوره مصابیح: عمرش طولانی می گردد و از عذاب آخرت برهد.
سوره شوری: نماز بسیار کند و پیوسته روزه دارد و نیکوکار و پرهیزکار بود.
سوره الزخرف: نماز و طاعت کند و راست قول و خوب احوال شود.
سوره الدخان: دارا و ثروتمند شود.
سوره الجاثیه: اگر گناهکار باشد از گناهان توبه می کند و به سوی خدای متعال بر می گردد.
سوره الاحقاف: شگفتی های زیادی می بیند و انجام می دهد.
سوره محمد (ص): دارای صفات نیک و رفتار و روش پسندیده می باشد.
سوره الفتح: خدای متعال در هر دو جهان به او توفیق عطا می کند.
سوره الحجرات: با مردم پیوند و معاشرت می کند و دوستی می نماید.
سوره ق: خدای متعال رزق و روزی او را فراوان می سازد.
سوره الذاریات: خدای متعال به او صلاحیت عطا می کند و از کشت و زراعت بهره مند می گردد.
سوره الطور: در مکه مجاور می شود و اقامت می گزیند.
سوره النجم: خدای متعال به او پسری صالح و زیبا عطا می فرماید.
سوره القمر: در این جهان مال و نعمت بدست می آورد.
سوره الرحمن: مال می یابد و عالم و نامدار و یگانه و بی همتا می شود.
سوره الواقعه: از طاعت و عبادت خدای متعال طالعی مسعود و بلند پیدا می کند.
سوره الحدید: در راه دین پسندیده می شود و مورد ستایش قرار می گیرد.
سوره المجادله: با اهل خانه مرافعه و خصومت می کند.
سوره الحشر: بر دشمنان پیروز می شود.
سوره الممتحنه: به بلا و محنتی گرفتار می شود که موجب هلاک و نابودی اوست.
سوره الصف: در پایان زندگی به شهادت می رسد.
سوره الجمعه: توفیق خیر پیدا می کند و به کارهای نیک موفق می شود.
سوره المنافقون: از نفاق توبه می کند.
سوره التغابن: وضع و حال ثابت و مستقیمی پیدا می کند و راستگو می باشد.
سوره التحریم: از محارم دور شود.
سوره الطلاق: با اهل و خانواده خود لجوجی و ستیزه می کند.
سوره القلم: خدای متعال به او علم فصاحت و شیوایی کلام عطا می فرماید.
سوره الحاقه: در راه حق تلاش و کوشش می کند.
سوره المعارج: خیر و نیکی بسیار کند.
سوره نوح: از ترس و نگرانی در امان ماند.
سوره الجن: شیطان و جن هیچ گزند و آسیبی به او نمی رسانند.
سوره المزمل: موفق به طاعت و عبادت می شود.
سوره المدثر: روش نیک و راه راست را بر می گزیند.
سوره القیامه: از قسم خوردن توبه می کند.
سوره الانسان: توفیق و سخاوت و شکر نعمت پیدا می کند.
سوره المرسلات: رزق و روزیش فراوان می شود.
سوره النباء: کارش بزرگ و نامش بلند گردد.
سوره النازعات: دلش از مکر و حیله پاک می شود.
سوره التکویر: از آنچه می ترسید ایمن می شود و در امان می ماند.
سوره الانفطار: نزد سلاطین و پادشاهان عزیز و محترم می شود.
سوره المطففین: با همه به انصاف و عدالت رفتار می کند.
سوره الانشقاق: نسل او زیاد می گردد.
سوره البروج: از غم ها نجات می یابد.
سوره الطارق: کارهای مشکل برایش آسان می شود.
سوره الغاشیه: مقام و منزلت او بالا می رود و نامش به نیکی مشهور می گردد.
سوره الفجر: از شکوه و عظمت او کاسته می شود.
سوره البلد: خدای متعال به او توفیق می دهد که به درماندگان نیکی کند و اطعام نماید و نسبت به آنان نوازش و احترام کند.
سوره الشمس: از بلاها در امان می ماند.
سوره الضحی: غریبان را دوست دارد.
سوره انشراح: از مشقت و سختی نجات یابد.
سوره التین: در دنیا و آخرت به مراد و منظورش نائل می شود.
سوره العلق: متواضع و فروتن و خوش باطن و نیکو نهاد می شود.
سوره القدر: مقام و منزلتش عالی می شود.
سوره البینه: گروهی را به راه راست ارشاد کند.
سوره الزلزله: گروهی از مشرکان را هلاک می سازند.
سوره العادیات: اهل بیت را دوست دارد و به عزا رود و عزا کند.
سوره القارعه: مردم به او احترام خواهند گذاشت.
سوره التکاثر: از راه تجارت مال و نعمتش زیاد می شود.
سوره الهمزه: بدست او فتحی صورت می گیرد و دشمن را شکست می دهد.
سوره القریش: به مردم نیکی و احسان می کند و دوستدار او می شوند.
سوره اللیل: خدای متعال او را توفیق دهد.
سوره الماعون: بر دشمنان پیروز می شود.
سوره الکوثر: خیرات فراوانی انجام می دهد و به اجر و ثواب نائل می گردد.
سوره الکافرون: در راه دین سرسخت و استوار است.
سوره الفتح: به غم و سختی گرفتار می شود اما از آن زود خلاص می شود و به مراد می رسد.
سوره تبت: گروهی علیه او می کوشند ولی موفق نمی شوند.
سوره اخلاص: به سعادت دنیا و آخرت نائل می شود و زندگی خوش و مرفه پیدا می کند.
سوره الفلق: از رنج و آفت های این جهان در امان می ماند.
سوره الناس: او را خدای متعال از خشم بدان نگاه دارد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده سوره های قرآن در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

‫19 دیدگاه

 1. سلام ان شالله که خیره _سوره النساء برآورده شدن حاجت هست و ان شاالله حالتان بهبود میابد به اذن خدا

 2. سلام منم خواب دیدم سوره کوثر میخونم تعبیرش این شد که خدا مادرم رو از بیماری لاعلاج شفاداد?

 3. سلام در خواب سوره والعصر شنیدم حتی نوشته اون رو دیدم دو یا سه بار به گونه مختلف این خواب رو دیدم در زمان های مختلف خواستم بببنم تعبیرش چیه

  1. سلام، دم صبح در حالت خواب و بیداری، روبروی خودم مانند فیلم آپارات، آیات قرآن را دیدم که از بالا به پائین مثل نوشته های آخر فیلم در حرکت بود، من اهل نماز و روزه و قرآن خواندن هم نیستم لطفا بگید به چه معناست

   1. سلام من خواب دیدم که با خواهرم درباره سوره فرقان صحبت میکنیم و به من وحی شده که اون سوره که فرقان هست را بخونم
    ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 4. سلام خواب دیدم دارم قرآن میخونم ولی یادم نیست چه سوره ای بود از هر جایی که میخونم یه انگشتر درمیاد بیرون منم برمیدارمشون میشه تعبیر کنید

  1. سلام من اصلا اهل قرآن و نماز و این حرف ها نیستم ولی در هنگام خواب صدایی آرامبخش سوره ناس را میخواند هنگامی که بیدار شد کل سوره ناس رو حفظ بودم و بعد رفتم تو نت سرچ کردم که بینم همچین سوره ای اصلا وجود داره که دیدم آخرین سوره قران است
   سوال من اینجاست اون که فقط صدایش را میشنیدم کی بود و اصلا چرا به خواب من اومد

 5. سلام، در خواب بدنبال گنج بودم که در بالای کوه بود نمیتوانستم مسافت را طی کنم ک ناگهان با یک فریاد یا حسین پرواز کردم و نزدیک گنج ک شدم شروع کردم سوره الرحمن را بخانم.

 6. با سلام
  خواب دیدم در جمعی بودم و قرار بود مراسمی برگزار شود همه نشسته بودند اما چهره ها را نمی دیدم. متوجه شدم در این مکان خوبست برای پدر و مادر فوت شده ات نماز بخوانی (پدرم فوت شدن و مادرم در قید حیات هستند به لطف خدا) من بلند شدم و رو به مکانی که شبیه اتاقک کوچکی بود و داشتند در آن چاله ای می کندند به نماز برای مادرم ایستادم. یادم هست نماز دو رکعتی بود مثل این بود که حمد را خوانده ام اما به جای توحید به صورت تکه تکه از توحید ناس فلق میخواندم چون خواهر شوهرم مرتب برای گریه کردن و تسلی دادن من دست در گردنم می انداخت. اما بالاخره نماز را تمام کردم. تعبیر چیست لطفا کمک کنید

  1. خواب دیدم همه آوارن روی زمین خونه ندارن و دهن به دهن میچرخه که سوره ای به قرآن اضافه شده

  2. سلام خواب دیدم که کسی باعث اخراج من شده بوده از من دورتر بر روی کارتن نشسته درخواست قران میکنه که سوره انعام و بخونه

 7. من خواب دیدم سوره کوثر رو میخونم یه صفحه سفید که ایه ها بزرگ و با خط شکسته نوشته شده بود و من داشتم میخوندم سوره کوثر بود تعبیرش چی هست؟

 8. سلام من خواب دیدم ک از من میخوان قرآنو از حفظ بخونم بخصوص سوره ی انفطار… ولی من در خواب بلد نبودم… اما در واقعیت من این سوره رو حفظم!!!

 9. سلام. خسته نباشید
  دقیق یادم نیست. اما ی آقایی بم گفت سوره نسا رو بخون تا یکشنبه… بقیشو یادم نیست. امروز جمعس دو روز دیگه یکشنبس. من مریضم چند ساله. هر روز دعا و زیارت و قران زیاد میخونم، احتمال داره این سوره، دلیله شفای من باشه؟؟؟؟

 10. سلام توی یک دورهمی می خواستیم سوره انعام رو ختم کنیم به پیشنهاد یک نفر گفت یک نفر بخواند من قبول کردم بخوانم ولی سوره مورد نظر را پیدا نکردم و قران جاریم رو گرفتم تا بخونم به من میکروفن دادند بخوانم شروع به خواندن کردم کمی خواندم احساس می کردم بقیه اش رو احساس نمی کنم به دوستم پیشنهاد دادم اون بخونه ولی چون سریع می خوند همه اعتراض کردند و من همچنان مشتاق بودم خودم بخونم تا اینکه خواهر شوهرم وارد مجلس شد که حاجیه خانوم هستند قرانم رو به ایشون دادم تا سوره مورد نظر را پیدا کرده و به دستم بده ولی در نظرم سوره نور بود و من با قران یادم همچنان در دستم بود و می خواندم البته نه بصورت وضوح
  ممنون از لطفتون

 11. سلام. من در خواب دیدم برادرزادم که چهار سالشه با من داره سوره الرحمن رو میخونه
  میتونید تعبیرش رو بگید

 12. سلام
  من در خواب دیدم که روی دست چپم شخصی به نوشتن ایه های قران کرد
  الله لا اله الا هو
  لا اله الا الله و سوره ی توحید
  میشه تعبیر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا