خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر مشاهده چاه در خواب

تعبیر مشاهده چاه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب چاه دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در جای آشنایی چاه حفر می کند، دلیل کند که با بستگان خود حیله و نیرنگ نماید.

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده جوان شدن در خواب

تعبیر مشاهده جوان شدن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب جوان شده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که جوان شده و محاسن سفید او سیاه گشته بود، دلیل کند که فرو مایه گردد؛ و اگر جوانی ببیند که ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده

تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده، می فرمایند: جامه و لباس در خواب، کسب و کار مرد است. اگر ببیند جامه و لباس قیمتی خوبی بر تن دارد، کسب و کارش خوب ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده توت در خواب

تعبیر مشاهده توت در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب توت دیده است، می فرمایند: توت در خواب، روزی بُود و خوردن توت غم و اندوه است. توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل کند که به قدر آن روزی یابد. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده تشنگی در خواب

تعبیر مشاهده تشنگی در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب تشنگی دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که تشنه است و آبی پیدا نمی کرد، دلیل کند که به رنج و اندوهی دچار گردد؛ و اگر مشاهده کند ...

بیشتر بخوانید »