خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر مشاهده سیل در خواب

تعبیر مشاهده سیل در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سیل دیده است، می فرمایند: سیل در خواب دلیل بر دشمنی بزرگ کند. اگر فردی در خواب ببیند که در سیل در حال کوشش بود، دلیل کند که با دشمنی در ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سیب در خواب

تعبیر مشاهده سیب در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سیب دیده است، می فرمایند: سیب در خواب همت بیننده خواب در شغل و صنعت بُوَد. اگر پادشاهی در خواب سیب ببیند، تعبیرش مملکت کند. اگر بازرگانی در خواب ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده گل سوسن در خواب

تعبیر مشاهده گل سوسن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گل سوسن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب درخت سوسن ببیند که به وقت گل بود، دلیل کند که او را فرزندی زیبا آید. اگر گل سوسن را از ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سوره های قرآن در خواب

تعبیر مشاهده سوره های قرآن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سوره های قرآن دیده یا شنیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که سوره ناس می خواند و یا می شنوید، دلیل کند که خدای تعالی او را از ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سنگ در خواب

تعبیر مشاهده سنگ در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سنگ دیده است، می فرمایند: سنگ در خواب سختی در کارها بُود و اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود و سنگ جمع می کرد، دلیل کند که از ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سنجد در خواب

تعبیر مشاهده سنجد در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سنجد دیده است، می فرمایند: سنجد در خواب مالی حلال بُود که مردی صالح با رنج بدست آورده باشد و اگر فردی در خواب ببیند که سنجد خرید، دلیل کند که ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده سلام کردن در خواب

تعبیر مشاهده سلام کردن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سلام کردن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که دوستی سلام گرمی به او کرد، دلیل کند که دشمنی با وی صلح کند. اگر ببیند که فردی که ...

بیشتر بخوانید »