خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر مشاهده پرواز کردن در خواب

تعبیر مشاهده پرواز کردن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب پرواز کردن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند مثل پرنده ای از جایی به جایی پرید، دلیل کند که به سفر می رود و به میزان ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده رقصیدن در خواب

تعبیر مشاهده رقصیدن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب رقصیدن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که پای می کوفت و رقص می کرد و سرود می خواند، همه در خواب نشانه گریستن و بانگ عزا بُود. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب بیابان دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده بلبل و طوطی در خواب

تعبیر مشاهده بلبل و طوطی در خواب

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب بلبل دیده است، می فرمایند: دیدن بلبل در خواب، نشانه فرزند کوچک است و آواز بلبل در خواب، حرف خوش و سخن لطف باشد؛ و اگر ببیند که بلبلی پرید و رفت، ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده برنج در خواب

تعبیر مشاهده برنج در خواب

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب برنج دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پخت و می خورد، دلیل کند که حاجت او روا شود. اگر ببیند که برنج با گوشت می خورد، ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده برف در خواب

تعبیر مشاهده برف در خواب

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب برف دیده است، می فرمایند: برف در خواب در جایی سردسیر دلیل بر خیر، نیکی، برکت و منفعت بسیار بُود. اگر فردی در جایی گرمسیر، برف ببیند دلیل بر غم و اندوه ...

بیشتر بخوانید »