خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر مشاهده زلزله در خواب

تعبیر مشاهده زلزله در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زلزله دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که زمین می لرزید و تکان می خورد، دلیل کند که از پادشاه رنج و بلا به قدر آن زمین لرزه ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زعفران در خواب

تعبیر مشاهده زعفران در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زعفران دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که زعفران می خورد، دلیل بر بیماری بُود و اگر ببیند که با خود زعفران داشت، دلیل بر آن بُود که ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زردآلو در خواب

تعبیر مشاهده زردآلو در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زردآلو دیده است، می فرمایند: زردآلو در خواب اگر در وقت خود (فصل زردآلو باشد) و شیرین باشد، دلیل کند که به هر زردآلویی که خورده، او را درهمی حاصل شود؛ ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زر و طلا در خواب

تعبیر مشاهده زر و طلا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زر و طلا دیده است، می فرمایند: زر در خواب مردان، غم و اندوه و غرامت باشد، و اگر زنان ببینند، دلیل بر نیکویی می باشد. اگر فردی در خواب ببیند ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده کتک زدن در خواب

تعبیر مشاهده کتک زدن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کتک زدن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند او را با تازیانه می زدند، بطوریکه اثر آن روی بدنش ماند یا دست و پایش را محکم ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده دیوار در خواب

تعبیر مشاهده دیوار در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دیوار دیده است، می فرمایند: دیوار در خواب حال بیننده خواب در دنیا باشد و اگر فردی در خواب ببیند که بر دیواری نشسته بود و آن دیوار محکم بود، دلیل ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده لباس دوختن در خواب

تعبیر مشاهده لباس دوختن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب لباس دوختن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که جامه خودش را می دوخت، دلیل کند که کارش نیکو شود و روز به روز حالش به صلاح باشد. ...

بیشتر بخوانید »