خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر مشاهده قاضی در خواب

تعبیر مشاهده قاضی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب قاضی دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب شخص قاضی را ببیند، دلیل کند که منزله علما برسد و اگر آن قاضی شخص مجهول بود، دلیل کند که ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده غواصی در خواب

تعبیر مشاهده غواصی در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب غواصی دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در دریا بود و غواصی می کرد و مرواریدی از آب بیرون آورد، دلیل کند که بقدر آن علم و ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده عناب در خواب

تعبیر مشاهده عناب در خواب

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب عناب دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که عناب داشت و یا فردی به او داد، دلیل کند که راحتی یابد. اگر ببیند که عناب داشت و می ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده عطسه در خواب

تعبیر مشاهده عطسه در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب عطسه دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که عطسه ای کرد و الحمدالله گفت، دلیل کند که از مردی بزرگ حاجتش برآورده شود. اگر بیننده خواب بیمار بود، ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده عطر در خواب

تعبیر مشاهده عطر در خواب

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب عطر دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که بوی خوش می داد و یا با خود داشت، دلیل کند که بیننده شخصی عالم است و مردم از علم ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده عصا در خواب

تعبیر مشاهده عصا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب عصا دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب عصا ببیند، دلیل کند که بزرگی یابد. اگر ببیند که عصا در دست داشت، دلیل کند که بزرگی، جاه، مقام و منزلت ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده عروس در خواب

تعبیر مشاهده عروس در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب عروس دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که عروسی می کرد و عروس را ندید و نامش را ندانست، دلیل کند که زود بمیرد. اگر ببیند که عروس ...

بیشتر بخوانید »