خانه / آموزش / دین و اندیشه

دین و اندیشه

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

نماز خالصانه، شستشو دهنده روح انسان از شرک و پلیدی ها و هدایت کننده انسان به سوی خالق است. بدون شک خداوند که صاحب و آفریننده تمام عالم و مخلوقات موجود در آن است، نیازی به نماز خواندن بشر ندارد ...

بیشتر بخوانید »

قرآن و علوم روز

قرآن و علوم روز

قرآن تنها کتابی است که می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ی ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، تربیتی، علمی، اخلاقی، فرهنگی و هنری به بهترین شکل برآورده، و انسان را به سوی عالی ترین مراتب رشد و ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده پرواز کردن در خواب

تعبیر مشاهده پرواز کردن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب پرواز کردن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند مثل پرنده ای از جایی به جایی پرید، دلیل کند که به سفر می رود و به میزان ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده رقصیدن در خواب

تعبیر مشاهده رقصیدن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب رقصیدن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که پای می کوفت و رقص می کرد و سرود می خواند، همه در خواب نشانه گریستن و بانگ عزا بُود. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

تعبیر مشاهده بیابان در خواب

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب بیابان دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده بلبل و طوطی در خواب

تعبیر مشاهده بلبل و طوطی در خواب

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب بلبل دیده است، می فرمایند: دیدن بلبل در خواب، نشانه فرزند کوچک است و آواز بلبل در خواب، حرف خوش و سخن لطف باشد؛ و اگر ببیند که بلبلی پرید و رفت، ...

بیشتر بخوانید »