تعبیر مشاهده گوسفند در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گوسفند دیده است، می فرمایند:

گوسفند در خواب، دلیل بر غنیمت باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوسفند به چرا می برد، دلیل که بر قومی بزرگی کند.
اگر ببیند که گوسفند زیادی داشت و دانست که مال او هستند، دلیل کند که نعمت بسیار حاصل کند.
اگر ببیند که گوشت گوسفند پخته بودند و می خورد، دلیل کند که غنیمت یابد.
اگر ببیند که گوسفندی را می کشت، دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوسفند دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بز و میشی داشت، دلیل کند که از بزرگی مال حاصل کند.
اگر ببیند که گله های گوسفند، بز و میش داشت، دلیل کند که توانگر شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوسفند دیده است، می فرمایند:

مشاهده ماده میش در خواب، دلیل بر زنی بزرگ باشد.
اگر ببیند که با گوسفندی صحبت می کرد، دلیل کند که درب روزی بر او گشاده گردد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گوسفند دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گوسفند در خواب، به پنج علت دلالت دارد:

  1. بزرگی
  2. زنی بزرگ
  3. مال
  4. فرمانروایی
  5. جاه و مقام و منفعت یافتن

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گوسفند در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا