تعبیر مشاهده مشک در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مشک آب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مشک آبی داشت، دلیل کند به سفر رود.
اگر ببیند که مشک آب نویی داشت، دلیل کند به مسافرت دور رود.
اگر ببیند که مشک آب قدیمی و کهنه ای داشت، تعبیرش برخلاف باشد.
اگر ببیند که مشک آب او سوراخ شده بود، دلیل بر زیان باشد از سفری که رود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مشک دیده است، می فرمایند:

مشاهده مشک در خواب، دلیل بر آن کند که مردم مدح و ثنایش را گویند.
اگر فردی در خواب ببیند که مشک درست می کرد و یا می شست، دلیل بر نیکویی باشد که به کسی کند و آن شخص قدر آن نیکویی را نداند.
اگر ببیند که مشکی بر کمر داشت، دلیل کند که مردم را احسان کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مشک دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که از مشک او نافی بیرون زده بود، دلیل کند که با زنی توانگر ازدواج کند و اگر بیننده شخصی عالم باشد، دلیل کند که علمش زیاد گردد و اگر این خواب را شخص بازرگان ببیند، دلیل کند که مالش فزون گردد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب مشک آب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مشکی پُر از آب داشت و به مردم آب می داد، دلیل کند که مال خود را احسان کند.
اگر ببیند که آب به مردم نمی داد، تعبیرش برخلاف بالا باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مشک دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مشک در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. زن
  2. عیش
  3. زندگانی خوش
  4. کنیزک
  5. مال
  6. سخن خوش

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مشک در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا