تعبیر مشاهده کشت و زرع در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کشت و زرع دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کشت و زرع می کرد، دلیل بر توکل بر حق تعالی و یافتن روزی حلال کند و مشاهده کشاورزی کردن، دلیل بر حلال بودن مال کند.
اگر ببیند که در زمین خود تخم کشت می کرد، دلیل کند که کارش نیکو شود.
اگر ببیند که کشت او سر برآورده بود، دلیل کند که نعمتش زیاد شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشت و زرع دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که زمین را شخم می زد و تخم می پاشید و باز جمع می کرد، دلیل کند که نعمت فراوان یابد.
اگر ببیند که آنچه کشت می کرد و برداشتی نبود که بر دارد، دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشت و زرع دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در زمین خود گندم کشت می کرد، دلیل کند که از پادشاه نعمت یابد.
اگر ببیند که جو کشت می کرد، دلیل بر مال بسیار بُود.
اگر ببیند که کاورس کشت می کرد، دلیل کند که نفعش کمتر باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کشت و زرع دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کشت و زرع در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. روزی حلال
  2. منفعت
  3. بیماری
  4. عز و جاه
  5. معیشت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کشت و زرع در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا