تعبیر مشاهده نامه در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب نامه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نامه سربسته ای را که مهر داشت به او دادند، دلیل کند که سخنی پوشیده بشنود.
اگر ببیند که نامه را گشود و نامه را بخواند، دلیل کند که از رازی باخبر شود.
اگر ببیند که نامه ای برای او رسید مهر داشت، دلیل کند که خبری نهانی آید و اگر نامه را مهر نکرده بودند، دلیل بر خبری آشکارا باشد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب نامه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نامه ای سر به مهر داشت، دلیل بر خبری باشد که به او رسد.
اگر ببیند که نامه را گشود، دلیل بر غم باشد.
اگر ببیند که مهر نامه را برداشت و شروع به خواندن کرد، دلیل کند که عز و جاه یابد. اگر بیننده خواب شخصی امی باشد، دلیل کند که نامه اعمال او را بدستش داده اند و آخر عمرش باشد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب نامه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که پادشاهی نامه به او داد و در نامه نوشته ها خوش بود، دلیل بر راحتی و خرمی باشد و اگر نوشته های غرض آلود بود، دلیل بر ترس و بیم و مرگ کند.
اگر ببیند که زاهدی یا عالمی نامه ای به او داد، دلیل کند که آن زاهد و یا آن عالم پندی به او دهد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نامه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نامه به او دادند و سخن خیر نوشته بود، دلیل کند که حاجتش روا گردد و اگر در نامه سخنی درشت و زشت نوشته شده بود، دلیل کند که حاجتش برآورده نشود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده نامه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا