تعبیر مشاهده گاو در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گاو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر گرده گاوی نشسته بود، اگر گاو متعلق به خودش بود دلیل که فرمان پادشاه برد.
اگر ببیند که گاو نری وارد خانه او شد، دلیل کند که حق تعالی درب خیر و برکت را بر او بگشاید.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گاو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گاو فربه ای داشت، دلیل کند که سال خوبی برایش باشد با نعمتی فراوان.
اگر گاوی ماده و لاغر ببیند، تعبیرش برخلاف بالا باشد.
گوشت گاو ماده دلیل بر مال کند و پوست گاو دلیل بر میراث بُود.
اگر ببیند که از ماده گاوی شیری می دوشید و آن شیر را می خورد، دلیل کند که مالش زیاد شود. اگر این خواب را زندانی ببیند، دلیل بر آزادی بود و آزاد شود و اگر شخصی ذلیل این خواب را ببیند، دلیل کند که عزیز شود.
اگر فردی گاوی آبستن در خواب ببیند، دلیل بر امیدواری باشد.
اگر ببیند که گاوی فربه خرید، دلیل کند که زنی توانگر و با هنر در طالع دارد.
اگر ببیند که ماده گاوی خرید و گاو با او صحبت می کرد، دلیل کند که در عیش بر او باز گردد.
اگر ببیند که ماده گاوی با او سر جنگ داشت و می جنگید و او را شاخ بزد، دلیل کند که به زنش خیانت کند.
اگر ببیند که ماده گاوی به خانه او شد، دلیل بر زن و مال و نعمت باشد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گاو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گاو نری از گاوان او را کشتند و گوشت او را میان مردم تقسیم کردند، دلیل کند که مردی بزرگ را در آن دیار بکشند و مالش را به تاراج برند.
اگر ببیند که گاوان زمین را سم می زدند و می کندند، دلیل کند که مال بسیار زیادی یابد.
اگر ببیند که با گاوی نر جنگ می کرد، دلیل کند که با شخصی با نفوذ خصومتش افتد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب گاو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گاوی نر به در خانه او شد و یا از کوچه ای که او ساکن بود آمد، دلیل بر خیر و برکت بود.
اگر ببیند که گاوی نر او را با شاخ زد و بر زمین زد، دلیل کند که از کاری که دارد معزول شود. اگر بازرگان باشد، دلیل بر ضرر و زیان بُود، و اگر پادشاهی و یا حاکمی باشد، دلیل کند که از شغل و منصب بیفتد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گاو دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گاو در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. فرمانروایی
  2. مال
  3. بزرگی
  4. ریاست
  5. سال بسیار خوب و نیکو
  6. منفعت بسیار زیاد که به او رسد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گاو در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا