فرآیندها و آزمایشات شیمیایی

فرآیندها و آزمایشات شیمیایی به شیمیدانان اجازه می دهد تا خواص مواد مختلف را مشخص کنند. با استفاده از فرآیندها و آزمایش های شیمیایی، دانشمندان می توانند به حیات در سطح اتمی نگاه کنند.

دکمه بازگشت به بالا