حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست یک نگرانی فزآینده است. از آنجا که انسان همچنان به مصرف منابع طبیعی ادامه می دهد، بسیاری از ارگانیسم ها به سمت انقراض هدایت می شوند.

دکمه بازگشت به بالا