تعبیر مشاهده نان در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نان خرید، دلیل بر خواسته ای باشد که بیابد.
اگر ببیند که از نانوایی یا آردفروش جو یا گندم خرید، دلیل کند خواسته ای بیابد.
اگر فردی در خواب ببیند که نانی یافت، دلیل کند که هزار درم بیابد.
اگر فردی در خواب ببیند که از نانوایی نان خرید یا در خانه او نان بود، دلیل بر نیکی و برکات بُوَد.
اگر ببیند که نان می خورد، روزی بود که به او برسد.
اگر ببیند که نان به مردم می بخشید، دلیل کند که سالی بر نیکی و فراخی گذراند.
اگر ببیند که خود نانوایی می کرد، دلیل بر خواسته بود که بیابد.
اگر ببیند که سه نان داشت، دلیل کند که از غم رها شود.
اگر ببیند که نان نمی توانست بخورد، دلیل کند که اجلش نزدیک است.
اگر ببیند که نان زیادی داشت و نمی توانست بخورد، دلیل که غمی به او برسد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب نان دیده است، می فرمایند:

نان در خواب میراثی باشد که زود به او رسد.
اگر ببیند که نانش گم شد، دلیل بر مرگ زن باشد.
نان روزی بُوَد اگر کسی آن را بیابد.
اگر کسی در خواب ببیند که نان های سفید و خوش پخت داشت، دلیل بر خرمی باشد.
اگر نان را سیاه و بدپخت باشد، دلیل بر غم کند و عیش ناخوش بود.
اگر ببیند که نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال و زیادتی مال باشد.
اگر ببیند که نان به کسی داد، دلیل بر راحتی باشد که به او از قِبل فرزند و خویشان برسد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب نان دیده است، می فرمایند:

مشاهده نان گرم در خواب دلیل بر عیش و نعمت باشد و دیدن نان خشک تعبیرش برخلاف این باشد.
خوردن سبوس در خواب دلیل بر قحط روزی بُود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب نان دیده است، می فرمایند:

مشاهده نان کاروس در خواب دلیل بر تنگی عیش و عشرت و پرهیزکاری باشد.
نان جوین دلیل بر زهد و ورع بود.
نان برنج دلیل بر بستگی کار بیننده خواب دارد.
نان عدس و باقلا و نخود، دلیل بر تنگی دست کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نان دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده نان در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. عیش خوش
  2. مال حلال
  3. ولایت
  4. خیر و برکت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده نان در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا