تعبیر مشاهده کوه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر سر کوهی بود، دلیل کند که یا جایی و یا به شخصی پناهنده شود.
اگر ببیند که کوهی را از جایش برکند، دلیل کند که با شخص بزرگی سرشاخ شود و او را شکست دهد.
اگر ببیند که در کوهی خانه ای ساخت و مقیم آنجا شد، دلیل کند که مضرب پادشاه گردد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب کوه ببیند، دلیل کند که به حیله مال بدست آورد.
اگر ببیند که در کوهی بود و راه گم کرد و راه برگشتن نمی یافت، دلیل کند که او را با حیله به کاری وا دارند که به دشواری راه خلاصی پیدا کند.
اگر ببیند که بر سر کوهی بود و بانگ نماز می گفت و یا نماز می خواند، دلیل کند که کارش بالا گیرد.
اگر ببیند که بر دامن کوهی بود و از آنجا بر زمین افتاد، دلیل بر غم بُود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کوه می کَند، دلیل کند که از راه حیله از مردم مال کسب کند.
اگر ببیند که در کوهی بود و راه برگشتن را گم کرده بود، دلیل کند که دست به کاری زند که خلاصی از آن کار نتواند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کوهی را تکان می داد، دلیل کند که بزرگی در آن دیار بیمار گردد.
اگر ببیند که کوهی را می کَند، دلیل کند که کار بر وی آسان شود و چیزی به او پاداش دهند.
اگر ببیند که بر کوه قاف نشسته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک است. اگر خود را بر کوه طور ببیند، دلیل کند که معتقد به پادشاه بُود؛ و اگر خود را بر کوه لسان ببیند، دلیل کند که با علما هم صحبت شود.
اگر ببیند که در کوه سوراخی پدیدار بود و او در آنجا رفت، دلیل کند که از راز پادشاه آگاهی یابد.
اگر ببیند که به کوه رفت، دلیل کند که خدمت مرد بزرگی رود و با او هم صحبت شود.
اگر ببیند که از کوه سنگ بر می چید و از آنجا به پایین می انداخت، دلیل کند که نامه های پراکنده به دوستان و خویشان خود نویسد.
اگر ببیند که در کوهی بود و از آنجا به زمین افتاد، دلیل کند که به مرادش نرسد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کوه دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کوه در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. پادشاهی
  2. دلیری
  3. ظفر یافتن
  4. بلندی
  5. ریاست کردن

اگر فردی در خواب ببیند که نمی توانست از کوه بالا رود، دلیل بر نامرادی بُود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کوه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا