قارچ

بسیاری از انواع قارچ ها در میان درختان و یا روی شاخه های آنها زندگی می کنند، در نتیجه مراتع جنگلی بطورکلی بهترین منطقه رشد و شکار قارچ محسوب می شوند. قارچ ها موجودات زنده فاقد کلروفیل هستند. کلروفیل ماده ای است که بسیاری از گیاهان برای غذاسازی از آن استفاده می کنند. پس قارچ ها قادر به غذاسازی نیستند و غذای خود را از محیط اطرافشان جذب می کنند. همچنین شایان ذکر است که بسیاری از قارچ ها به لحاظ ظاهری، فصلی هستند و میوه دهی شان فقط در زمان های خاصی از سال اتفاق می افتد.

همه قارچ ها برای رشد به محیط مرطوب نیاز دارند و خشکی محیط می تواند به شدت روی تعدادی از قارچ های گوشتی و آبدار تاثیر بگذارد.

دکمه بازگشت به بالا