تعبیر مشاهده مروارید در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مروارید دیده است، می فرمایند:

مشاهده مروارید در خواب دلیل بر فرزند یا فرزندان باشد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مروارید دیده است، می فرمایند:

مشاهده مروارید در خواب دلیل بر زنی باشد با جمال و یا کنیز خوبرو و اگر فردی در خواب ببیند که مروارید بسیار زیاد داشت دلیل کند مال حاصل نماید.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مروارید دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مرواریدی را می خورد، دلیل کند که علم و حکمت و یا قرآن را فراموش کند.
اگر فردی در خواب ببیند که مروارید به جای هیزم در آتش می انداخت، دلیل کند که علم و حکمت به کسی درس دهد که سزاوار آن نباشد.
اگر ببیند که مروارید داشت، دلیل بر علم و معرفت کند.
اگر فردی در خواب مروارید ببیند، دلیل کند که خداوند پسری خوبرو به او عنایت فرمایند.
اگر ببیند که مروارید می فروخت، دلیل کند که قرآن را فراموش کند.
اگر ببیند که رشته ای از مروارید بر دست بسته بود، دلیل بر دختری خوبرو کند که خداوند به او کرامت کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مروارید دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مرواریدی از دهان او خارج شد، دلیل کند که همه بزرگان روی سخن او سخنی نگویند و حرف او را حجت قرار دهند.
اگر ببیند که مرواریدی از دستش افتاد و شکست، دلیل بر گریستن باشد.
اگر ببیند که مرواریدی که داشت در جایی کثیف و ناپاک افتاد، دلیل کند که علم و حکمت را برای شخصی نادان درس گوید.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مروارید دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مروارید در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. قرآن
  2. حکمت
  3. مال
  4. زن خوبرو
  5. کنیزک صاحب جمال
  6. فرزندی نیک

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مروارید در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا