تعبیر مشاهده مردن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی خواب ببیند که مرده بود و خویشان و کسان بر دور او نشسته و می گریستند تا وقتی که او را می شستند و کفن کردند و در گور گذاشتند، تعبیر بر فساد در دین باشد.
اگر ببیند که او را در تابوتی گذارده بودند و مردم پیش و پس تابوت او در حرکت بودند، دلیل کند که در دین و ایمانش نقصان باشد.
اگر ببیند که مرده بود و زنده شد، دلیل کند که از گناه توبه کند و عمرش دراز شود.
اگر ببیند که در گورستان بود، دلیل کند که با مردم جاهل و نادان همسفر شود.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای چیزی از متاع دنیا به او داد، دلیل بر منفعت از جایی که انتظار و امید نداشت، باشد.
اگر ببیند که مرده ای چیزی خوردنی به او داد، دلیل بر روزی حلال باشد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای با او صحبت می کرد و او را بشارت دادند، دلیل کند که حال او (بیننده خواب) نزد حق تعالی نیک بُود.
اگر ببیند که مرده ای با او صحبت می کرد و سخنان زشت به او می گفتند، تعبیرش برخلاف بالا باشد.
اگر فردی در خواب مرده ای را ببیند و از او بپرسد که مگر تو نمرده بودی و مرده جواب دهد خیر من زنده ام، تعبیر کند که احوال آن مرده در آن جهان نیکو باشد و حق تعالی از او خشنود.
اگر فردی در خواب ببیند که جامعه ای به مرده داد، دلیل بر غم و اندوه باشد.
اگر ببیند که مرده کلام الله به او داد و یا کتابی فقه، دلیل بر توفیق یافتن در طاعت کند.
اگر ببیند که مرده ای جامه ای داشت و می فروخت، دلیل کند که آن نوع جامعه گران شود.
اگر فردی در خواب مرده ای را نالان ببیند، دلیل کند که آن مرده بدکردار در دنیا بوده است.
اگر ببیند که مرده ای از درد سر ناله می کرد، دلیل کند که در دنیا با مردم با تکبر رفتار کرده است.
اگر ببیند که مرده ای از درد چشم ناله می کرد، دلیل کند که در دنیا به ناموس مردم با نگاهی حرام نگاه کرده است.
اگر ببیند که مرده ای از درد گوش ناله می کرد، دلیل کند که غیبت مردم را می کرده است.
اگر ببیند که مرده ای از درد دندان می نالید، دلیل کند مردم از دست نیش زبان او در امان نبوده اند.
اگر ببیند که مرده ای از درد پهلو ناله می کرد، دلیل کند که با زنان بدکردار و بد نام هم نشینی داشته است.
اگر ببیند که مرده ای از درد شکم می نالید، دلیل کند که مال حرام خورده است.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای جامه های تمیز و نیکویی پوشیده بود، دلیل کند که با ایمان از دنیا رفته است.
اگر ببیند که مرده ای جامه های سفید در تن داشت، دلیل کند که در آخرت حال او نیکو باشد.
اگر ببیند که مرده ای جامه سیاه در بر داشت، تعبیرش برخلاف بالا باشد.
اگر ببیند که مرده ای جامه زرد و یا کبود در تن داشت، دلیل بر معصیت کند.
اگر ببیند که مرده ای را جامه بر تنش می کرد، دلیل کند که اجلش نزدیک است.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که ناگهان فوت کرد، دلیل کند که برای شخص مومن خیر و نیکبختی باشد و برای شخص مفسد، عذاب و شکنجه باشد.
اگر فردی در خواب مرگ خود را سخت ببیند، دلیل بر عذاب او بیشتر باشد.
اگر ببیند که مُرد و او را به سنگ مرده شورخانه گذاشتند، دلیل کند که در دین ثابت قدم باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای از درد پشت می نالید، دلیل بر زنا بسیار کرده باشد و به پدر و مادر و خویشان بدی روا داشته است.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مرده بود و جنازه او را درون تابوتی گذارند و مردم از پیش و پس تابوت بودند، تعبیر بر این باشد که به قدر مردمی که دور او بودند بزرگی یابد.
اگر ببیند که مرده بود و مردم جنازه او را بر دوش گرفته بودند و می بردند، دلیل بر مال حرام باشد که او می خورد.
اگر ببیند که زنده بود و مُرد و او را بر تابوت نهادند، دلیل کند که به خدمت بزرگی رود و از او منفعت یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده بود و زنده شود، تعبیرش در خواب بسیار نیکو باشد.
اگر فردی در خواب مرده ای را ببیند که دوباره مرد و او را در تابوت گذارند، دلیل کند که نزد شخص بزرگی رود و منفعت یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که فرزندش مرد، دلیل بر توانگری باشد و بعضی از عالمان گویند از دشمن ایمن گردد.
اگر ببیند که پدر و مادرش مردند، دلیل کند که کارش نیکو شود. بعضی ها می گویند که کارش شوریده شود.
اگر زنی آبستن در خواب ببیند که مُرد و او را در مرده شورخانه می شستند، دلیل کند که خداوند پسری به او عنایت فرمایند. اگر ببیند که مُرد و او را بر تابوت نهادند، تعبیرش نیکو باشد و اگر ببیند که دفنش کردند، تعبیرش بد باشد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که از پس مرده ای بود و اگر آن مرده شخصی مصلح بود، دلیل کند که از او پیروی کند. اگر آن شخص مفسد بود، دلیل بر گمراهی و بیماری باشد که بعداً شفا یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده زنده شد، دلیل کند که حالش نیکو باشد مخصوصاً که مرده را خندان ببیند.
اگر فردی در خواب زنده ای را ببیند که مرده است، تعبیرش برخلاف باشد که گفته شده است.
اگر فردی پدر مرده خود را با لباس های نیکو ببیند، دلیل کند که درب رحمت به رویش بازگشته و دولتش روز به روز فرون تر شود.
اگر فردی زن مرده خود را ببیند، دلیل کند که مفلس شود.
اگر فردی پسر مرده خود را ببیند، دلیل که از غم و اندوه فارغ شود.
اگر زنی پسر مرده خود را ببیند که زنده شده بود، دلیل کند که غایبش از سفری که رفته برگردد.
اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای را زنده کرد، دلیل کند که مرد کافری را مسلمان کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مردن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای نزد او آمد و در کنارش جایی گرفت، دلیل بر تندرستی باشد و اگر مرده از خویشانش باشد ببیند که شادی می کرد، تعبیرش برخلاف بالا باشد.
اگر ببیند که مرده ای با او مناظره می کرد و از او روی برگردانید، دلیل کند که وصیتی که کرده است بیننده خواب به جای نیاورده است.
اگر ببیند که مرده ای با روی خندان نزد او آمد، دلیل کند که آن شخص کافر مرده باشد.
اگر ببیند که مرده ای در نماز بود، دلیل کند که مرده در دنیا استغفار زیادی کرده باشد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مردن در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا