خلاقیت

خلاقیت یعنی غیر ممکن را ممکن کردن؛ یعنی 2+1 می شود 5! یعنی خلاف عادات حرکت کردن؛ یعنی مبارزه با ترس های انسانی. خلاقیت یعنی اندیشه و احساس و رفتاری نو. البته هر کس از زاویه ای خاص به خلاقیت نگاه می کند و آن را با دید خودش تعریف و تفسیر می کند.

فرد خلاق پس از اینکه توجهش به پدیده و مفهومی جلب شد، آن را از جوانب مختلف، مثل رنگ، اندازه، صدا و موارد دیگر بررسی و سپس این دیدگاه ها را در هم ادغام می کند.

دکمه بازگشت به بالا