تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی

قرآن کتاب الهی، کلام خدا و بزرگترین اعجاز جاودانه ی آخرین پیام آور الهی – حضرت محمد (ص) – و عصاره و چکیده همه ی کتاب های آسمانی است که دارای ۱۱۴ سوره است. هر یک از این سوره ها دارای نام و حاوی مطالب و موضوعات متنوعی می باشد.

در ادامه شما می توانید تلاوت هر یک از سوره های قرآن را با قرائت آقایان عبدالباسط و سعد الغامدی دریافت نمایید.

راهنمایی: برای دانلود هر سوره، روی عبارت «دانلود کنید» روبروی نام هر سوره، کلیک راست نمایید و Save Link As را انتخاب کنید.

شماره و نام سوره

تبلیغات کتاب کدینگ تصویری ۱۱۰۰ واژه انگلیسی که باید دانست

عبدالباسط

سعد الغامدی

۱) سوره حمد

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۹۴KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۲) سوره بقره

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰۸MB

۳) سوره آل عمران

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰MB

۴) سوره نساء

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۷MB

۵) سوره مائده

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۶MB

۶) سوره انعام

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۱MB

۷) سوره اعراف

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۹MB

۸) سوره انفال

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۱MB

۹) سوره توبه

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۵MB

۱۰) سوره یونس

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۲MB

۱۱) سوره هود

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۳MB

۱۲) سوره یوسف

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰MB

۱۳) سوره رعد

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۱۴) سوره ابراهیم

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۷MB

۱۵) سوره حجر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

۱۶) سوره نحل

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۱MB

۱۷) سوره اسراء

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۷MB

۱۸) سوره کهف

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۷MB

۱۹) سوره مریم

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۲۰) سوره طه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۱MB

۲۱) سوره انبیاء

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۲) سوره حج

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۳) سوره مومنون

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

۲۴) سوره نور

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

۲۵) سوره فرقان

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

۲۶) سوره شعراء

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۲۷) سوره نمل

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۲۸) سوره قصص

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

۲۹) سوره عنکبوت

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۸MB

۳۰) سوره روم

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۳۱) سوره لقمان

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

۳۲) سوره سجده

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۳۳) سوره احزاب

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۴MB

۳۴) سوره سباء

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۳۵) سوره فاطر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

۳۶) سوره یس

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

۳۷) سوره صافات

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

۳۸) سوره ص

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۳۹) سوره زمر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۲MB

۴۰) سوره غافر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

۴۱) سوره فصلت

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۴۲) سوره شوری

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۴MB

۴۳) سوره زخرف

دانلود کنید
حجم فایل: ۲۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۵MB

۴۴) سوره دخان

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۴۵) سوره جاثیه

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۴۶) سوره احقاف

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۱MB

۴۷) سوره محمد

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

۴۸) سوره فتح

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

۴۹) سوره حجرات

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۰) سوره ق

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۵۱) سوره ذاریات

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۲) سوره طور

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۳) سوره نجم

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

۵۴) سوره قمر

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۵۵) سوره الرحمن

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۶) سوره واقعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۷) سوره حدید

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

۵۸) سوره مجادله

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۰MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۵۹) سوره حشر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

۶۰) سوره ممتحنه

دانلود کنید
حجم فایل: ۹MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۱) سوره صف

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۶۲) سوره جمعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۶۳) سوره منافقون

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۶۴) سوره تغابن

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۶۵) سوره طلاق

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۶۶) سوره تحریم

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۶۷) سوره ملک

دانلود کنید
حجم فایل: ۸MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۸) سوره قلم

دانلود کنید
حجم فایل: ۷MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

۶۹) سوره حاقه

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۰) سوره معارج

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۱) سوره نوح

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۲) سوره جن

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۳) سوره مزمل

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۴) سوره مدثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵MB

۷۵) سوره قیامت

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۷۶) سوره انسان

دانلود کنید
حجم فایل: ۶MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۷) سوره مرسلات

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۸) سوره نباء

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۷۹) سوره نازعات

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۸۰) سوره عبس

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۸۱) سوره تکویر

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۲) سوره انفطار

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۳) سوره مطففین

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴MB

۸۴) سوره انشقاق

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۵) سوره بروج

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۶) سوره طارق

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۸۷) سوره اعلی

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۸۸) سوره غاشیه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۸۹) سوره فجر

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳MB

۹۰) سوره بلد

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۹۱) سوره شمس

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۲) سوره لیل

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۳) سوره ضحی

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

۹۴) سوره شرح

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۹۵) سوره تین

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۹۶) سوره علق

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

۹۷) سوره قدر

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۹۸) سوره بینه

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۲MB

۹۹) سوره زلزله

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۱۰۰) سوره عادیات

دانلود کنید
حجم فایل: ۱MB

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

۱۰۱) سوره قارعه

دانلود کنید
حجم فایل: ۹۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

۱۰۲) سوره تکاثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۳) سوره عصر

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۴۰۰KB

۱۰۴) سوره همزه

دانلود کنید
حجم فایل: ۸۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۵) سوره فیل

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

۱۰۶) سوره قریش

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۰۷) سوره ماعون

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۰۸) سوره کوثر

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

۱۰۹) سوره کافرون

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۷۰۰KB

۱۱۰) سوره نصر

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۱) سوره مسد

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۲) سوره اخلاص

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۳۰۰KB

۱۱۳) سوره فلق

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۵۰۰KB

۱۱۴) سوره ناس

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

دانلود کنید
حجم فایل: ۶۰۰KB

منابع

دانلود «تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی» نتیجه گردآوری واحد چند رسانه ای پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
تبلیغات میزبانی وب و ثبت دامنه - های یو کمپانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا