تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی

قرآن کتاب الهی، کلام خدا و بزرگترین اعجاز جاودانه ی آخرین پیام آور الهی – حضرت محمد (ص) – و عصاره و چکیده همه ی کتاب های آسمانی است که دارای ۱۱۴ سوره است. هر یک از این سوره ها دارای نام و حاوی مطالب و موضوعات متنوعی می باشد.

در ادامه شما می توانید تلاوت هر یک از سوره های قرآن را با قرائت آقایان عبدالباسط و سعد الغامدی دریافت نمایید.

راهنمایی: برای دانلود هر سوره، روی عبارت «دانلود کنید» روبروی نام هر سوره، کلیک راست نمایید و Save Link As را انتخاب کنید.

شماره و نام سوره

عبدالباسط

سعد الغامدی

1) سوره حمد

دانلود کنید
حجم فایل: 794KB

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

2) سوره بقره

دانلود کنید
حجم فایل: 148MB

دانلود کنید
حجم فایل: 108MB

3) سوره آل عمران

دانلود کنید
حجم فایل: 80MB

دانلود کنید
حجم فایل: 60MB

4) سوره نساء

دانلود کنید
حجم فایل: 81MB

دانلود کنید
حجم فایل: 67MB

5) سوره مائده

دانلود کنید
حجم فایل: 62MB

دانلود کنید
حجم فایل: 46MB

6) سوره انعام

دانلود کنید
حجم فایل: 74MB

دانلود کنید
حجم فایل: 51MB

7) سوره اعراف

دانلود کنید
حجم فایل: 87MB

دانلود کنید
حجم فایل: 59MB

8) سوره انفال

دانلود کنید
حجم فایل: 26MB

دانلود کنید
حجم فایل: 21MB

9) سوره توبه

دانلود کنید
حجم فایل: 50MB

دانلود کنید
حجم فایل: 45MB

10) سوره یونس

دانلود کنید
حجم فایل: 36MB

دانلود کنید
حجم فایل: 32MB

11) سوره هود

دانلود کنید
حجم فایل: 37MB

دانلود کنید
حجم فایل: 33MB

12) سوره یوسف

دانلود کنید
حجم فایل: 34MB

دانلود کنید
حجم فایل: 30MB

13) سوره رعد

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 14MB

14) سوره ابراهیم

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 17MB

15) سوره حجر

دانلود کنید
حجم فایل: 13MB

دانلود کنید
حجم فایل: 13MB

16) سوره نحل

دانلود کنید
حجم فایل: 38MB

دانلود کنید
حجم فایل: 31MB

17) سوره اسراء

دانلود کنید
حجم فایل: 34MB

دانلود کنید
حجم فایل: 27MB

18) سوره کهف

دانلود کنید
حجم فایل: 36MB

دانلود کنید
حجم فایل: 27MB

19) سوره مریم

دانلود کنید
حجم فایل: 22MB

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

20) سوره طه

دانلود کنید
حجم فایل: 29MB

دانلود کنید
حجم فایل: 21MB

21) سوره انبیاء

دانلود کنید
حجم فایل: 28MB

دانلود کنید
حجم فایل: 23MB

22) سوره حج

دانلود کنید
حجم فایل: 29MB

دانلود کنید
حجم فایل: 23MB

23) سوره مومنون

دانلود کنید
حجم فایل: 24MB

دانلود کنید
حجم فایل: 20MB

24) سوره نور

دانلود کنید
حجم فایل: 25MB

دانلود کنید
حجم فایل: 24MB

25) سوره فرقان

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 15MB

26) سوره شعراء

دانلود کنید
حجم فایل: 28MB

دانلود کنید
حجم فایل: 22MB

27) سوره نمل

دانلود کنید
حجم فایل: 29MB

دانلود کنید
حجم فایل: 22MB

28) سوره قصص

دانلود کنید
حجم فایل: 34MB

دانلود کنید
حجم فایل: 23MB

29) سوره عنکبوت

دانلود کنید
حجم فایل: 23MB

دانلود کنید
حجم فایل: 18MB

30) سوره روم

دانلود کنید
حجم فایل: 18MB

دانلود کنید
حجم فایل: 14MB

31) سوره لقمان

دانلود کنید
حجم فایل: 9MB

دانلود کنید
حجم فایل: 9MB

32) سوره سجده

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

33) سوره احزاب

دانلود کنید
حجم فایل: 24MB

دانلود کنید
حجم فایل: 24MB

34) سوره سباء

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

35) سوره فاطر

دانلود کنید
حجم فایل: 15MB

دانلود کنید
حجم فایل: 13MB

36) سوره یس

دانلود کنید
حجم فایل: 13MB

دانلود کنید
حجم فایل: 12MB

37) سوره صافات

دانلود کنید
حجم فایل: 17MB

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

38) سوره ص

دانلود کنید
حجم فایل: 15MB

دانلود کنید
حجم فایل: 14MB

39) سوره زمر

دانلود کنید
حجم فایل: 26MB

دانلود کنید
حجم فایل: 22MB

40) سوره غافر

دانلود کنید
حجم فایل: 26MB

دانلود کنید
حجم فایل: 20MB

41) سوره فصلت

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 14MB

42) سوره شوری

دانلود کنید
حجم فایل: 20MB

دانلود کنید
حجم فایل: 14MB

43) سوره زخرف

دانلود کنید
حجم فایل: 20MB

دانلود کنید
حجم فایل: 15MB

44) سوره دخان

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

45) سوره جاثیه

دانلود کنید
حجم فایل: 12MB

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

46) سوره احقاف

دانلود کنید
حجم فایل: 16MB

دانلود کنید
حجم فایل: 11MB

47) سوره محمد

دانلود کنید
حجم فایل: 13MB

دانلود کنید
حجم فایل: 9MB

48) سوره فتح

دانلود کنید
حجم فایل: 12MB

دانلود کنید
حجم فایل: 10MB

49) سوره حجرات

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

50) سوره ق

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

51) سوره ذاریات

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

52) سوره طور

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

53) سوره نجم

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

54) سوره قمر

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

55) سوره الرحمن

دانلود کنید
حجم فایل: 9MB

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

56) سوره واقعه

دانلود کنید
حجم فایل: 10MB

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

57) سوره حدید

دانلود کنید
حجم فایل: 12MB

دانلود کنید
حجم فایل: 10MB

58) سوره مجادله

دانلود کنید
حجم فایل: 10MB

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

59) سوره حشر

دانلود کنید
حجم فایل: 11MB

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

60) سوره ممتحنه

دانلود کنید
حجم فایل: 9MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

61) سوره صف

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

62) سوره جمعه

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

63) سوره منافقون

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

64) سوره تغابن

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

65) سوره طلاق

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

66) سوره تحریم

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

67) سوره ملک

دانلود کنید
حجم فایل: 8MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

68) سوره قلم

دانلود کنید
حجم فایل: 7MB

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

69) سوره حاقه

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

70) سوره معارج

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

71) سوره نوح

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

72) سوره جن

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

73) سوره مزمل

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

74) سوره مدثر

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

دانلود کنید
حجم فایل: 5MB

75) سوره قیامت

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

76) سوره انسان

دانلود کنید
حجم فایل: 6MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

77) سوره مرسلات

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

78) سوره نباء

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

79) سوره نازعات

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

80) سوره عبس

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

81) سوره تکویر

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

82) سوره انفطار

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

83) سوره مطففین

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

دانلود کنید
حجم فایل: 4MB

84) سوره انشقاق

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

85) سوره بروج

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

86) سوره طارق

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

87) سوره اعلی

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

88) سوره غاشیه

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

89) سوره فجر

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

دانلود کنید
حجم فایل: 3MB

90) سوره بلد

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

91) سوره شمس

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

92) سوره لیل

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

93) سوره ضحی

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

دانلود کنید
حجم فایل: 900KB

94) سوره شرح

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

95) سوره تین

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

96) سوره علق

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

97) سوره قدر

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

98) سوره بینه

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

دانلود کنید
حجم فایل: 2MB

99) سوره زلزله

دانلود کنید
حجم فایل: 900KB

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

100) سوره عادیات

دانلود کنید
حجم فایل: 1MB

دانلود کنید
حجم فایل: 900KB

101) سوره قارعه

دانلود کنید
حجم فایل: 900KB

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

102) سوره تکاثر

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

103) سوره عصر

دانلود کنید
حجم فایل: 400KB

دانلود کنید
حجم فایل: 400KB

104) سوره همزه

دانلود کنید
حجم فایل: 800KB

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

105) سوره فیل

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

106) سوره قریش

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

107) سوره ماعون

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

108) سوره کوثر

دانلود کنید
حجم فایل: 300KB

دانلود کنید
حجم فایل: 300KB

109) سوره کافرون

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

دانلود کنید
حجم فایل: 700KB

110) سوره نصر

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

111) سوره مسد

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

112) سوره اخلاص

دانلود کنید
حجم فایل: 300KB

دانلود کنید
حجم فایل: 300KB

113) سوره فلق

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

دانلود کنید
حجم فایل: 500KB

114) سوره ناس

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

دانلود کنید
حجم فایل: 600KB

منابع

دانلود «تلاوت کل قرآن با قرائت عبدالباسط و سعد الغامدی» نتیجه گردآوری واحد چند رسانه ای پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا