حروف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا ضمیر قرار می گیرد تا رابطه آن را با کلمه دیگری در جمله نشان دهد.

The book is on the table.

کتاب روی میز است.

در جمله بالا حرف اضافه on رابطه بین table و book را نشان می دهد.

حروف اضافه نه فقط برای نشان دادن زمان، مکان و عامل (جانشین فاعل) بکار می روند، بلکه همچنین همراه با صفات، اسم ها و بسیاری از اصطلاحات رایج مورد استفاده قرار می گیرند.

در ادامه شما می توانید با مهم ترین حروف اضافه انگلیسی به زبانی ساده آشنا شوید.

حرف اضافه + فعل

Verb + Preposition

بستگی داشتن به = depend on

منتهی شدن به، منجر شدن به = lead to

علت (چیزی) بودن، توضیح دادن = account for

معتقد بودن به = believe in

تعلق داشتن به = belong to

محدود یا منحصر کردن به = confine to

اعانه دادن به، کمک کردن به = contribute to

فاصله گرفتن از، کنار کشیدن از = detach oneself from

جنگیدن برای = fight for

پافشاری کردن که، مصر بودن که = insist on

بدست آوردن از، خریدن از = obtain from

مغلوبِ … شدن، به زانو در آمدن = be overcome by/with

در نظر داشتن، تصمیم داشتن = plan on

متکی بودن به، اعتماد کردن به = rely on/upon

منجر شدن به، منتهی شدن به = result in

برداشت کردن، بیرون کشیدن از (از حساب کردن) = withdraw from

حرف اضافه + وجه وصفی / صفت

Adjective/Participle + Preposition

شگفت زده از = surprised at

مشهور به خاطر = famous for

عادت کرده به = accustomed to

ترسیده از = afraid of

بر اساسِ، بر مبنایِ = based on

در مقایسه با = compared to/with

متفاوت با، متمایز از = different from

متخصص در = expert at

بدونِ، خالی از = free from/of

ضروری/لازم برایِ = necessary for

مخالفِ، مخالفِ با = opposed to

مناسب، موجه برای = possible for

مربوط به، وابسته به = related to

مسئولِ (چیزی)، پاسخگو = responsible for

موفق در = successful in

حرف اضافه + اسم

Noun + Preposition

نمونه ی، مثالِ = example of

احتمالِ، امکانِ = possibility of

علتِ = cause of

هزینه ی، قیمتِ = cost of

خطرِ = danger of

تاثیر بر/در = effect on

معادلِ، برابرِ = equivalent of

دلیلِ، مدرکِ = evidence of

افزایش در، فزونی = increase in

تاثیر رویِ = influence on

نیاز، ضرورت = need for

علتِ، دلیلِ = reason for

نتیجه ی = result of

استفاده ی، امکان بکارگیریِ = use of

راه حلِ، جوابِ = solution to

موجودیِ، ذخیره ی = supply of

ترکیبات دیگر همراه با حروف اضافه

بنابر، به قولِ = according to

در نتیجه ی، به علتِ = as a result of

در نتیجه ی = as a consequence of

به دلیلِ، به خاطرِ = because of

بوسیله ی، از طریقِ = by means of

علاوه بر = in addition to

علی رغمِ، با وجودِ = in spite of

بر حسبِ، از لحاظِ = in terms of

مشغولِ، در حالِ، در جریان = in the process of

با توجه به، با در نظر گرفتن (اینکه) = in view of

به علتِ، به خاطرِ = on account of

از طرفِ، به نمایندگی از طرفِ، به خاطرِ = in/on behalf of

بر مبنایِ = on the basis of

قبل از، مقدم بر = prior to

به استثنای، به جزء = with the exception of

به قصدِ، به منظورِ = with the purpose of

حروف اضافه زمان و مکان

1) حروف اضافه زمان (Prepositions of Time)

at: حرف اضافه at با لحظات زمان، با اسم بعضی جشن ها و با کلمه ی night و midnight بکار می رود.

در ساعت 6 = at 6 o’clock

هنگام ظهر = at noon

در شب، شب ها = at night

در نیمه شب = at midnight

هنگام غروب آفتاب = at sunset

در کریسمس = at Christmas

در عید پاک = at Easter

در سپیده سحر = at dawn

نکته: هرگاه قبل از کلمه night حرف تعریف یا صفتی قرار گرفته باشد، در این صورت از حرف اضافه in استفاده می شود. مانند: in the night

in: حرف اضافه in با اجزا مختلف روز (صبح، بعد از ظهر و عصر)، ماه، فصل، سال، دهه و قرن بکار می رود.

هنگام صبح = in the morning

هنگام بعد از ظهر = in the afternoon

هنگام عصر = in the evening

در ماه ژوئیه = in July

در پاییز = in the fall

در سال 1980 = in 1980

در دهه 1980 = in 1980s

در قرن نوزدهم = in the nineteen

on: حرف اضافه on با روزهای هفته، روزهای ماه (تاریخ) و روزهای معین بکار می رود.

در روز دوشنبه = on Monday

در روز ششم مارس = on March 6th

در روز کریسمس = on Christmas day

for / since: حرف اضافه for با طول زمان و since با مبداء زمان بکار می رود. این دو حرف اضافه اغلب بیانگر کاربرد ماضی نقلی هستند.

به مدت سه روز تا حالا = for three days

از سال 1990 تا حالا = since 1990

from …. to: بیانگر شروع و پایان یک عمل است.

از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر = from 8 a.m to 5 p.m

2) حروف اضافه مکان (Prepositions of Place)

at:
الف) معمولاً قبل از مکان های کوچک از حرف اضافه at استفاده می شود.

Eat at the Steak House. best food in town.

در (رستوران) استیک هاوس غذا بخورید. بهترین غذای شهر را دارد.

He arrived at the airport yesterday.

او دیروز به فرودگاه وارد شد.

ب) هرگاه خیابان با شماره همراه باشد، از حرف اضافه at استفاده می کنیم.

at 200 Main Street.

ج) at را برای سخن گفتن از مکان چیزی واقع در یک نقطه بکار می بریم.

My house is at the third crossroads after the bridge.

خانه من در سومین چهارراه پس از پل است.

on:
الف) هرگاه خیابان با اسم همراه باشد، از حرف اضافه on استفاده می کنیم.

I live on Bahar Street.

من در خیابان بهار زندگی می کنم.

ب) برای طبقات ساختمان از حرف اضافه on استفاده می شود.

He lives on second floor.

او در طبقه دوم زندگی می کند.

ج) on را برای سخن گفتن از مکان چیزی واقع در روی یک خط یا سطح بکار می بریم.

We’ve got a nice cottage on the river.

کلبه کوچک زیبایی در کنار رودخانه داریم.

What’s that black mark on the ceiling?

آن لکه سیاه روی سقف چیست؟

in:
الف) برای مکان های بزرگ مانند شهر، ایالت، کشور و قاره از in استفاده می شود.

در لس آنجلس = in Los Angeles

در کالیفرنیا = in California

در ژاپن = in Japan

در آفریقا = in Africa

ب) معمولاً in را برای سخن گفتن از مکان چیزی واقع در جایی که سه بُعد دارد (طول، عرض و عمق) بکار می بریم.

I think I left my tennis racket in the bathroom.

گمان می کنم راکت تنیس را در حمام جا گذاشتم.

حروف اضافه در اصطلاحات رایج

گاهی = at times

در حال حاضر = at present

ابتدا = at first

سرانجام = at last

فعلاً در حال حاضر = at the moment

از راه خشکی / دریایی / هوایی = by land / sea / air

اتفاقی، بر حسب تصادف = by accident

در طول روز / شب = by day / night

مشترک، بطور مشترک = in common

بطورکلی، معمولاً = in general

موجود = in existence

در آینده = in the future

در گذشته = in the past

در حرف، در مقام نظر = in theory

مشتعل، سوزان = on fire

از طرفِ دیگر = on the other hand

عمداً، از قصد = on purpose

در خشکی = on land

نکته ها:

1) in با افعال حرکتی و into با افعال غیر حرکتی بکار می رود. در ضمن into جهت حرکت چیزی را از خارج به داخل نشان می دهد.

They are sitting in the room.

آنها در اتاق نشسته اند.

Ashkan went into the classroom.

اشکان به داخل کلاس رفت.

2) towards (به سوی) جهت را مشخص می کند اما to (به) مقصد را نشان می دهد.

They drove towards London.

آنها با اتومبیل به طرف لندن رفتند.

َArash went to the park.

آرش به پارک رفت.

3) برای نشان دادن مهارت یا خوب بودن در درسی از حرف اضافه at استفاده می شود.

He is good at English.

او در درس انگلیسی خوب است.

4) between برای دو چیز یا دو نفر بکار می رود ولی among برای بیش از دو چیز یا دو شخص مورد استفاده قرار می گیرد.

Katherine is sitting between Dick and Tom.

کاترین بین دیک و تام نشسته است.

Peter sits among the students every day.

پیتر هر روز بین دانش آموزان می نشیند.

5) حرف اضافه during (در مدت، در خلال، طی) برای نشان دادن زمانی که در آن عملی اتفاق افتاده است و یا خواهد افتاد بکار می رود.

They swim every day during the holidays.

آنها در خلال تعطیلات هر روز شنا می کنند.

6) of علاوه بر اینکه نشان دهنده کسره ( ِ ) است، برای نشان دادن اختلاف و خصوصیات دائمی اشخاص و نیز با سن و سال مورد استفاده قرار می گیرد.

The door of the car is open.

درِ اتومبیل باز است.

He is a man of wealth.

او مرد ثروتمندی است.

He is a man of fifty.

او مردی پنجاه ساله است.

7) off به عنوان حرف اضافه، دوری یا جدایی از چیزی را نشان می دهد.

The book fell off the table.

کتاب از روی میز افتاد.

توجه: در افعال گروهی (Phrasal Verbs) جزء دوم کلمه را جزء قیدی (adverb particle) می گویند. جزء قیدی را نباید با حرف اضافه اشتباه کنیم. معمولاً حرف اضافه به تنهایی دارای معنی است اما جزء قیدی همراه با کلمه دیگر مجموعاً دارای معنی واحد است. به عنوان مثال در look at (نگاه کردن به)، کلمه at حرف اضافه است، اما در عبارت take off (در آوردن لباس)، کلمه off به تنهایی دارای معنی نیست، بنابراین جزء قیدی است.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله آموزشی «حروف اضافه در زبان انگلیسی»، نتیجه تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا فلش کارت های گرامر تافل و آیلتس، نوشته ی عبدالله قنبری از انتشارات جنگل به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

  1. با سلام متن شما عالی بود
    ولی من برای این که بتوانم یاد بگیرم نیاز به ک‍‍‍پی دارم تا فایلمو ذخیره کنم ولی نمیتوان کپی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا