ضمایر در زبان انگلیسی

ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار اسم ما را بی نیاز می سازد. به عنوان مثال به جای اینکه بگوییم: «آرش می تواند شطرنج بازی کند.» می گوییم: «او می تواند شطرنج بازی کند.» در این جمله «او» ضمیر می باشد، زیرا به جای اسم آرش به کار رفته است.

انواع ضمایر
مهم ترین ضمایر انگلیسی عبارتند از:

 • ضمایر فاعلی
 • ضمایر مفعولی
 • ضمایر ملکی
 • ضمایر انعکاسی
 • ضمایر موصولی

در مورد صفات ملکی که ضمیر نیستند هم در ادامه صحبت می کنیم.

ضمایر فاعلی (Subject Pronouns)
این ضمایر عبارتند از:

من = I
تو = You
او (مذکر) = He
او (مونث) = She
آن (خنثی) = It
ما = We
شما = You
آنها = They

موارد استفاده از ضمایر فاعلی عبارتند از:

1) قبل از فعل، از ضمیر فاعلی استفاده می شود.

They live in Canada.

آنها در کانادا زندگی می کنند.

2) وقتی فاعل های دو جمله واره با هم مقایسه می شوند.

You speak Spanish much better than she does.

شما اسپانیایی را بهتر از او صحبت می کنید.

3) بعد از فعل to be (بودن).

It is I.

منم.

It was he.

او بود.

توجه: در انگلیسی غیر رسمی (برای مثال در گفتگوهای معمولی) بعد از فعل be شکل های مفعولی این واژه ها (me – him و…) را به کار می بریم.

Who’s that?

کیه؟

It’s me.

منم.

Who said that?

چه کسی آن حرف را زد؟

I think it was him.

فکر می کنم، او زد.

4) بعد از as (همان قدر، به همان اندازه) و than (از، نسبت به).

Helen is not as tired as he (is).

هلن به اندازه او خسته نیست.

ضمایر مفعولی (Object Pronouns)
این ضمایر عبارتند از:

مرا، به من، از من = me
تو را، به تو، از تو = you
او را، به او، از او (مذکر) = him
او را، به او، از او (مونث) = her
آن را، به آن، از آن (خنثی) = it
ما را، به ما، از ما = us
شما را، به شما، از شما = you
آنها را، به آنها، از آنها = them

موارد استفاده از ضمایر مفعولی عبارتند از:

1) ضمایر مفعولی بعد از افعالی مانند help (کمک کردن)، give (دادن)، show (نشان دادن)، see (دیدن) و… طبق الگوی زیر به کار می رود:

ضمیر مفعولی + فعل + فاعل

Helen helps us.

هلن به ما کمک می کند.

Mary gives him the book.

مری کتاب را به او می دهد.

2) بعد از حرف اضافه.

When Mary returns, She takes over the book from him.

هنگامی که مری بر می گردد، کتاب را از او تحویل می گیرد.

نکته: هرگاه حرف اضافه معرف یک جمله واره جدید باشد، باید از ضمیر فاعلی استفاده شود زیرا ضمیر فاعلی، اکنون فاعل جمله واره جدید است.

Peter leaves after she returns.

بعد از اینکه او برگردد، پیتر می رود.

3) وقتی مفعول دو جمله واره با هم مقایسه شوند.

It is easier for them than us.

برای آنها آسان تر از ما است.

صفات ملکی (Possessive Adjectives)
صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت به کار می روند. این صفات عبارتند از:

ـِ من = my
ـِ تو = your
ـِ او (مذکر) = his
ـِ او (مونث) = her
ـِ آن (خنثی) = its
ـِ ما = our
ـِ شما = your
ـِ آنها = their

موارد استفاده از صفات ملکی عبارت است از:

1) برای توصیف اسم و نشان دادن مالکیت.

The children carried their bags to school.

بچه ها کیف هایشان را به مدرسه بردند.

2) برای اشاره به اعضای بدن.

The male penguin rolls the egg on top of his feet.

پنگوئن مذکر تخم مرغ را بالای (روی) پاهایش می غلتاند.

3) برای توصیف اسم مصدر (gerund).

Peter is talking about his buying bicycle.

پیتر در مورد دوچرخه خریدنش صحبت می کند.

Do you mind my making a suggestion?

اشکالی دارد اگر پیشنهادی بدهم؟

ضمایر ملکی (Possessive Pronouns)
این ضمایر عبارتند از:

مال من = mine
مال تو = yours
مال او (مذکر) = his
مال او (مونث) = hers
مال آن (خنثی) = its
مال ما = ours
مال شما = yours
مال آنها = theirs

موارد استفاده از ضمایر ملکی عبارتند از:

1) این ضمایر به جای صفت ملکی و اسم قرار می گیرند.

That’s my watch.

آن ساعت من است.

That’s mine.

آن مال من است.

2) بعد از فعل to be (بودن).

The horse is hers.

اسب مال او است.

3) بعد از حرف اضافه ی of وقتی که حرف اضافه به معنی «یکی از بسیاری» باشد.

It is a habit of theirs.

آن یکی از عادت های آنها است.

4) برای جایگزین کردن به جای صفت ملکی و اسم وقتی که مقایسه می شوند.

Their life seems more difficult than ours.

زندگی آنها مشکل تر از زندگی ما به نظر می رسد. (در این جمله به جای عبارت our life از ضمیر ملکی ours استفاده شده است.)

ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns)
ضمایر انعکاسی عبارتند از:

خودم = myself
خودت = yourself
خودش (مذکر) = himself
خودش (مونث) = herself
خودش (خنثی) = itself
خودمان = ourselves
خودتان = yourselves
خودشان = themselves

موارد استفاده از ضمایر انعکاسی عبارت است از:

1) ضمیر انعکاسی بعد از فعل و بدون حرف اضافه به کار می رود. در این صورت فاعل و مفعول یک نفر هستند.

I see myself.

خودم را می بینم.

2) ضمیر انعکاسی بعد از مفعول با حرف اضافه به کار می رود.

I will buy a book for myself.

برای خودم یک کتاب خواهم خرید.

3) در حالت تاکیدی این ضمیر بعد از فاعل جمله به کار می رود و تاکید روی فاعل جمله است.

I myself helped him.

من خودم به او کمک کردم.

4) ضمیر تاکیدی بعد از مفعول جمله اما بدون حرف اضافه به کار می رود.

She cleaned the room herself.

او خودش اتاق را تمیز کرد.

5) بعد از حرف اضافه with، ضمیر انعکاسی/تاکیدی به کار نمی رود و از ضمیر مفعولی استفاده می شود.

Robert came with him.

رابرت با او آمد.

6) اگر قبل از ضمیر انعکاسی، حرف اضافه by به کار رود، آن عبارت معنی به تنهایی (alone) را می دهد.

by myself = alone

by yourself = alone

The penguin chick is unable to get food by itself.

جوجه پنگوئن به تنهایی نمی تواند غذا پیدا کند.

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)
موصول کلمه ای است که دو جمله را به هم وصل می کند. در زبان فارسی «که» موصول است. مهم ترین ضمایر موصولی در انگلیسی عبارتند از: who – whom – whose – which – that.

 • who دلالت به انسان و حیوانات خانگی می کند.
 • whom دلالت به انسان و حیوانات خانگی می کند. در انگلیسی رسمی نوشتاری در حالت مفعولی از whom استفاده می شود. در انگلیسی گفتاری می توان who را همراه با حرف اضافه در حالت مفعولی به کار برد.
 • whose به انسان، حیوانات و اشیاء دلالت می کند و بیانگر مالکیت است.
 • which به اشیاء، اسامی جمع و حیوانات دلالت می کند.
 • that به انسان، حیوان و اشیاء دلالت می کند.

ضمایر موصولی طبق الگوهای زیر به کار می روند:

فعل + who + فاعل (انسان)

The man who lives in that house is my uncle.

مردی که در آن خانه زندگی می کند، عموی من است.

فاعل + whom + مفعول (انسان)

The boy whom we call Tom is really called Thomas.

پسری را که تام صدا می زنیم در واقع توماس نام دارد.

اسم + whose + اسم

That’s the girl whose brother is a singer.

آن دختری است که برادرش خواننده است.

فاعل/فعل + which + مفعول (غیر انسان)

The book which I bought was interesting.

کتابی را که خریدم، جالب بود.

فاعل/فعل + that + انسان/حیوان/شئی

I’m reading the book that you gave me.

دارم کتابی را که به من دادی مطالعه می کنم.

He’s the person that sold me the car.

او کسی است که اتومبیل را به من فروخت.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله آموزشی «ضمایر در زبان انگلیسی»، نتیجه تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا فلش کارت های گرامر تافل و آیلتس، نوشته ی عبدالله قنبری از انتشارات جنگل به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

 1. با سلام
  میخواستم بدونم که …اگه تو جمله اشیا جمع شده باشه( کفش ها) چه ضمیر مفعولی ای را میتوان برایش بکار برد؟ it or them؟ شما گفتین که معنی it میشه آن و برای اشیا بکار میره خب پس کفش جمع هستش و نمیشه واسش اسم اشاره آن بکار برد و باید از آنها استفاده بشه از طرفیthem به معنی آنها طبق توضیحات شما من اینطور متوجه شدم که فقط برای انسان بکار میره و برای اسم های بی جان بکار نمیره پس برای “کفش ها” من از چه ضمیر مفعولی ای استفاده کنم …ممنون میشم به سوالم جواب بدین …لطفا جواب رو واسم ایمیل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا