صفحه سوم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز

همکلاسی و همراه خوب یو سی؛ سلام
به صفحه سوم کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در 45 روز خوش آمدید.

در این صفحه از کلاس، شما می توانید درس های هفدهم تا بیست و چهارم دوره را به صورت آنلاین مطالعه کنید و گوش دهید.
همچنین از صفحه اول کلاس به درس های اول تا هشتم، صفحه دوم کلاس به درس های نهم تا شانزدهم، صفحه چهارم کلاس به درس های بیست و پنجم تا سی و دوم، صفحه پنجم کلاس به درس های سی و سوم تا چهل و دوم دسترسی خواهید داشت.

سوال های درسی خود را نیز می توانید از انتهای صفحه مطرح نمایید. همچنین در صورتی که شما پاسخ سوالی را می دانید، لطفاً راهنمای دوستان تان باشید.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از درس ها برای یک روز در نظر گرفته شده اند.
بنابراین توصیه می شود برای هر درس یک روز کامل، زمان بگذارید و چندین بار آن درس را گوش کنید و تمرین نمایید تا نسبت به آن درس، مسلط شوید.

خب؛ به سراغ درس هفدهم می رویم.

درس هفدهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس هفدهم

فایل صوتی و تصویر 2 و 3

تصویر دو - درس هفدهم

تصویر سه - درس هفدهم

فایل صوتی و تصویر 4 و 5

تصویر چهار - درس هفدهم

تصویر پنج - درس هفدهم

درس هیجدهم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس هیجدهم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس هیجدهم

فایل صوتی و تمرین

I went to school yesterday.

1. دیروز رفتم مدرسه.

I didn’t go to school yesterday.

2. دیروز نرفتم مدرسه.

We went to the party last night.

3. دیشب رفتیم مهمونی.

We didn’t go to the party last night.

4. دیشب نرفتیم مهمونی.

Bernard went to Tehran yesterday morning.

5. برنارد دیروز صبح رفت تهران.

Bernard didn’t go to Tehran yesterday morning.

6. برنارد دیروز صبح نرفت تهران.

Sara washed the dishes.

7. سارا ظرف ها رو شست.

Sara didn’t wash the dishes.

8. سارا ظرف ها رو نشست.

I saw Nima yesterday evening.

9. دیروز عصر نیما رو دیدم.

I didn’t see Nima yesterday evening.

10. دیروز عصر نیما رو ندیدم.

They called Nader.

11. اونا به نادر زنگ زدن.

They didn’t call Nader.

12. اونا به نادر زنگ نزدن.

We woke up early.

13. زود بیدار شدیم.

We didn’t wake up early.

14. زود بیدار نشدیم.

I sold my car.

15. ماشینمو فروختم.

I didn’t sell my car.

16. ماشینمو نفروختم.

I bought two bags.

17. دو تا کیف خریدم.

I didn’t buy two bags.

18. دو تا کیف نخریدم.

Sanaz put on jeans.

19. ساناز شلوار جین پوشید.

Sanaz didn’t put on jeans.

20. ساناز شلوار جین نپوشید.

Neda and Nader got in the train.

21. ندا و نادر سوار قطار شدند.

Neda and Nader didn’t get in the train.

22. ندا و نادر سوار قطار نشدند.

They got off the train at 5:00.

23. آنها ساعت 5 از قطار پیاده شدند.

They didn’t get off the train at 5:00.

24. آنها ساعت 5 از قطار پیاده نشدند.

I ate (had) pizza last night.

25. دیشب پیتزا خوردم.

I didn’t eat (have) pizza last night.

26. دیشب پیتزا نخوردم.

Fereshteh had breakfast.

27. فرشته صبحانه خورد.

Fereshteh didn’t have breakfast.

28. فرشته صبحانه نخورد.

We graduated last year.

29. پارسال فارغ التحصیل شدیم.

We didn’t graduate last year.

30. پارسال فارغ التحصیل نشدیم.

I laughed.

31. خندیدم.

I didn’t laugh.

32. نخندیدم.

Behrooz cried.

33. بهروز گریه کرد.

Behrooz didn’t cry.

34. بهروز گریه نکرد.

Tara studied hard last night.

35. تارا دیشب سخت درس خواند.

Tara didn’t study hard last night.

36. تارا دیشب سخت درس نخواند.

I entered the bank.

37. وارد بانک شدم.

I didn’t enter the bank.

38. وارد بانک نشدم.

I swam in the lake.

39. در دریاچه شنا کردم.

I didn’t swim in the lake.

40. در دریاچه شنا نکردم.

We ran to the door.

41. به طرف در دویدیم.

We didn’t run to the door.

42. به طرف در ندویدیم.

Kasra washed the dishes.

43. کسری ظرف ها را شست.

Kasra didn’t wash the dishes.

44. کسری ظرف ها را نشست.

I thought about my childhood.

45. به کودکیم فکر کردم.

I didn’t think about my childhood.

46. به کودکیم فکر نکردم.

I taught English yesterday.

47. دیروز انگلیسی درس دادم.

I didn’t teach English yesterday.

48. دیروز انگلیسی درس ندادم.

Did you go to school yesterday?

49. دیروز رفتی مدرسه؟

What time did you go to school?

50. کی رفتی مدرسه؟

I went to school at 8:00.

51. ساعت 8 رفتم مدرسه.

How did you go to school?

52. چه جوری رفتی مدرسه؟

I took a taxi to school.

53. با تاکسی رفتم مدرسه.

I took the bus to school.

54. با اتوبوس رفتم مدرسه.

I took the subway to school.

55. با مترو رفتم مدرسه.

Who did you go to school with?

56. با کی رفتی مدرسه؟

I went to school with my father.

57. با پدرم رفتم مدرسه.

Did you go to the party last night?

58. دیشب رفتی مهمونی؟

When did you go to the party?

59. کی رفتی مهمونی؟

I went to the party last night.

60. دیشب رفتم مهمونی.

Where did you go last night?

61. دیشب کجا رفتی؟

We went to the party last night.

62. دیشب رفتیم مهمونی.

Did Bernard go to Tehran yesterday morning?

63. برنارد دیروز صبح رفت تهران؟

When did Bernard go to Tehran?

64. برنارد کی رفت تهران؟

He went to Tehran yesterday morning.

65. دیروز صبح رفت تهران.

Where did Bernard go yesterday?

66. برنارد دیروز کجا رفت؟

He went to Tehran.

67. رفت تهران.

Did they call Nader?

68. اونا به نادر زنگ زدن؟

Who(m) did they call?

69. اونا به کی زنگ زدن؟

They called Nader.

70. به نادر زنگ زدن.

When did they call Nader?

71. اونا کی به نادر زنگ زدن؟

They called Nader yesterday morning.

72. دیروز صبح به نادر زنگ زدن.

Did we wake up early?

73. زود بیدار شدیم؟

Why did we wake up early?

74. چرا زود بیدار شدیم؟

Because mommy called us.

75. چون مامان صدامون کرد.

When did we wake up?

76. کی بیدار شدیم؟

We woke up early.

77. زود بیدار شدیم.

Did you sell your car?

78. ماشینتو فروختی؟

Why did you sell your car?

79. چرا ماشینتو فروختی؟

Because I didn’t like its color.

80. چون رنگش رو دوست نداشتم.

What did you sell?

81. چی رو فروختی؟

I sold my car.

82. ماشینمو فروختم.

Did you buy two bags?

83. دو تا کیف خریدی؟

Why didn’t you buy one bag?

84. چرا یک کیف نخریدی؟

Because I needed two bags.

85. چون 2 کیف احتیاج داشتم.

What did you buy?

86. چی خریدی؟

I bought a big bag and a small bag.

87. یه کیف بزرگ و یه کیف کوچیک خریدم.

How many bags did you buy?

88. چند تا کیف خریدی؟

I bought two bags.

89. دو تا کیف خریدم.

Did Sanaz put on jeans?

90. ساناز شلوار جین پوشید؟

What did Sanaz put on?

91. ساناز چی پوشید؟

She put on jeans.

92. شلوار جین پوشید.

Why did she put on jeans?

93. چرا شلوار جین پوشید؟

Because she like jeans.

94. چون شلوار جینو دوست داره.

Did Neda and Nader get on the train?

95. ندا و نادر سوار قطار شدند؟

What did they get on?

96. اونا سوار چی شدند؟

They got on the train.

97. سوار قطار شدن.

Why did they get on the train?

98. چرا سوار قطار شدند؟

Because they don’t like airplane.

99. چون از هواپیما خوششون نمیاد.

Did they get off the train at 5:00?

100. آنها ساعت 5 از قطار پیاده شدند؟

What time did they get off the train?

101. اونا چه ساعتی از قطار پیاده شدند؟

They got off the train at 5:00.

102. ساعت 5 پیاده شدن.

Did we have pizza last night?

103. دیشب پیتزا خوردیم؟

When did you have pizza?

104. کی پیتزا خوردین؟

We had pizza last night.

105. دیشب پیتزا خوردیم.

What did you have last night?

106. دیشب چی خوردین؟

We had pizza last night.

107. دیشب پیتزا خوردیم.

Did Fereshteh have breakfast?

108. فرشته صبحانه خورد؟

What did Fereshteh have?

109. فرشته چی خورد؟

She had tea, bread, cheese and boiled egg.

110. چای، نان، پنیر و تخم مرغ آب پز خورد.

Did you graduate last year?

111. پارسال فارغ التحصیل شدی؟

When did you graduate?

112. کی فارغ التحصیل شدی؟

I graduated last year.

113. پارسال فارغ التحصیل شدم.

Did Behrooz cry?

114. بهروز گریه کرد؟

Why did Behrooz cry?

115. چرا بهروز گریه کرد؟

Because his father punished him.

116. چون پدرش تنبیهش کرد.

What did Behrooz do?

117. بهروز چیکار کرد؟

He cried.

118. گریه کرد.

Did you laugh?

119. خندیدی؟

Why did you laugh?

120. چرا خندیدی؟

Because my brother told a funny story.

121. چون برادرم یه داستان بامزه تعریف کرد.

Did Tara study hard last night?

122. تارا دیشب سخت درس خوند؟

What did Tara do last night?

123. تارا دیشب چیکار کرد؟

She studied hard.

124. سخت درس خوند.

Why did she study hard?

125. چرا سخت درس خوند؟

She always studies hard.

126. اون همیشه سخت درس میخونه.

Did I enter the bank?

127. وارد بانک شدم؟

Where did you enter?

128. وارد کجا شدی؟

I entered the bank.

129. وارد بانک شدم.

What time did you enter the bank?

130. کی وارد بانک شدی؟

I entered the bank at 9:20.

131. ساعت 9:20 وارد بانک شدم.

Why did you enter the bank?

132. چرا وارد بانک شدی؟

I opened an account.

133. حساب باز کردم.

Did you swim in the lake?

134. در دریاچه شنا کردی؟

When did you swim in the lake?

135. کی در دریاچه شنا کردی؟

I swam there yesterday evening.

136. دیروز عصر اونجا شنا کردم.

Where did you swim?

137. کجا شنا کردی؟

I swam in the lake.

138. در دریاچه شنا کردم.

Did you run to the door?

139. به طرف در دویدید؟

Why did you run to the door?

140. چرا به طرف در دویدید؟

Because we heard the doorbell.

141. چون صدای زنگ رو شنیدیم.

Did Kasra and Nima wash the dishes?

142. کسری و نیما ظرف ها را شستن؟

What did they wash?

143. اونا چی رو شستند؟

They washed the dishes.

144. ظرف ها رو شستند.

Did you think about your childhood?

145. به کودکیت فکر کردی؟

What did you think about?

146. به چی فکر کردی؟

I thought about my childhood.

147. به کودکیم فکر کردم.

Did Nima teach English yesterday?

148. نیما دیروز انگلیسی درس داد؟

Where did he teach English?

149. کجا انگلیسی درس داد؟

He taught English in our high school.

150. در دبیرستان ما درس داد.

Did you help Fariborz?

151. به فریبرز کمک کردی؟

Why did you help Fariborz?

152. چرا به فریبرز کمک کردی؟

Because I love him.

153. چون دوسش دارم.

Did you take the books to school?

154. کتاب ها رو به مدرسه بردی؟

How many books did you take to school?

155. چند تا کتاب رو به مدرسه بردی؟

I took three books to school.

156. سه تا کتاب رو به مدرسه بردم.

Did Tom turn on the lights?

157. تام چراغ ها رو روشن کرد؟

How many lights did he turn on?

158. چند تا چراغ رو روشن کرد؟

He turned on two lights.

159. دو تا چراغو روشن کرد.

I had two close friends.

160. دو دوست صمیمی داشتم.

How many close friends did you have?

161. چند تا دوست صمیمی داشتی؟

Did Shiva have any red pencils?

162. شیوا مداد قرمز داشت؟

Yes, she had three red pencils.

163. آره 3 تا مداد قرمز داشت.

How many red pencils did she have?

164. چند تا مداد قرمز داشت؟

What time did you wake up yesterday morning?

165. دیروز صبح، کی بیدار شدی؟

I woke up at 5:00.

166. ساعت 5 صبح بیدار شدم.

What time did Tom wake up yesterday morning?

167. تام دیروز صبح، کی بیدار شد؟

He woke up at 8:00.

168. ساعت 8 صبح بیدار شد.

What time did Neda wake up yesterday morning?

169. ندا دیروز صبح، کی بیدار شد؟

She woke up at 10:30.

170. ساعت 10:30 بیدار شد.

When did they wake up yesterday morning?

171. اونا دیروز صبح، کی بیدار شدن؟

They woke up late.

172. دیر بیدار شدن.

What time did you get dressed yesterday?

173. دیروز کی لباس پوشیدی؟

What time did you go to work yesterday?

174. دیروز کی رفتی سر کار؟

What time did you leave home yesterday?

175. دیروز کی از خونه رفتی بیرون؟

I left home at 9:20.

176. ساعت 9:20 از خونه رفتم بیرون.

درس نوزدهم

فایل صوتی و جدول 1

It was a horse.

1. اون یه اسب بود.

What was that?

2. اون چی بود؟

Was it a horse?

3. اون یه اسب بود؟

What was it?

4. اون چی بود؟

It was a shark.

5. اون یه کوسه بود.

Was it a shark?

6. اون یه کوسه بود؟

It was a dolphin.

7. اون یه دلفین بود.

Was it a dolphin?

8. اون یه دلفین بود؟

What were they?

9. اون چی بود؟

They were mosquitos.

10. پشه بودن.

Were they mosquitos?

11. پشه بودن؟

No, they weren’t mosquitos. They were flies.

12. نه پشه نبودن. مگس بودن.

What were they? Were they socks?

13. اونا چی بودن؟ جوراب بودن؟

No, they weren’t socks. They were tights.

14. نه جوراب نبودن. جوراب شلواری بودن.

Who was he?

15. اون کی بود؟

He was Taher.

16. اون طاهر بود.

Was he Taher?

17. اون طاهر بود؟

He wasn’t Taher. He was Sohrab.

18. اون طاهر نبود. سهراب بود.

Was he Pedram?

19. اون پدرام بود؟

He wasn’t Pedram. He was Reza.

20. اون پدرام نبود. رضا بود.

Was he Soheil?

21. اون سهیل بود؟

Who was she?

22. اون کی بود؟

She was Nasima.

23. اون نسیما بود.

Was she Nasima?

24. اون نسیما بود؟

She wasn’t Nasima. She was Rabea.

25. اون نسیما نبود. رابعه بود.

Was she Jamileh?

26. اون جمیله بود؟

Who were they?

27. اونا کی بودن؟

They were Pari and Parsa.

28. اونا پری و پارسا بودن.

Were they Pari and Parsa?

29. اونا پری و پارسا بودن؟

No, they were Nasim and Pooneh.

30. نه، اونا نسیم و پونه بودن.

What were you?

31. تو چیکاره بودی؟

I was a teacher.

32. من معلم بودم.

Were you a teacher?

33. معلم بودی؟

Where were you?

34. کجا بودی؟

I was here.

35. من اینجا بودم.

I was a driver.

36. من راننده بودم.

Were you a driver?

37. تو راننده بودی؟

You were here.

38. تو اینجا بودی.

Were you here?

39. تو اینجا بودی؟

You were there.

40. تو اونجا بودی.

Were you there?

41. تو اونجا بودی؟

You were a nurse.

42. تو پرستار بودی.

Were you a nurse?

43. تو پرستار بودی؟

What were you?

44. تو چکاره بودی؟

You were a lawyer.

45. تو وکیل بودی.

Were you a lawyer?

46. تو وکیل بودی؟

You were teachers.

47. شماها معلم بودید.

Were you teachers?

48. شماها معلم بودید؟

You were lawyers.

49. شماها وکیل بودید.

Were you lawyers?

50. شماها وکیل بودید؟

You were judges.

51. شماها قاضی بودید.

Were you judges?

52. شماها قاضی بودید؟

You were there.

53. شماها اونجا بودید.

Were you there?

54. شماها اونجا بودید؟

They were doctors.

55. اونا دکتر بودند.

Were they doctors?

56. اونا دکتر بودند؟

They were lawyers.

57. اونا وکیل بودند.

Were they lawyers?

58. اونا وکیل بودند؟

They were pilots.

59. اونا خلبان بودند.

Were they pilots?

60. اونا خلبان بودند؟

They were plumbers.

61. اونا لوله کش بودند.

Were they plumbers?

62. اونا لوله کش بودند؟

I wasn’t here.

63. من اینجا نبودم.

I wasn’t a teacher.

64. من معلم نبودم.

I wasn’t a judge.

65. من قاضی نبودم.

I wasn’t a driver.

66. من راننده نبودم.

He/She wasn’t a doctor.

67. اون دکتر نبود.

She wasn’t Tara.

68. اون تارا نبود.

He wasn’t Sasan.

69. اون ساسان نبود.

Sara wasn’t a nurse.

70. سارا پرستار نبود.

You weren’t there.

71. تو اونجا نبودی.

You weren’t a driver.

72. تو راننده نبودی.

You weren’t a pilot.

73. تو خلبان نبودی.

We weren’t here.

74. ما اینجا نبودیم.

We weren’t teachers.

75. ما معلم نبودیم.

We weren’t accountants.

76. ما حسابدار نبودیم.

We weren’t seller.

77. ما فروشنده نبودیم.

You weren’t lawyers.

78. شماها وکیل نبودید.

You weren’t judges.

79. شماها قاضی نبودید.

You weren’t butchers.

80. شماها قصاب نبودید.

You weren’t university students.

81. شماها دانشجو نبودید.

You weren’t accountants.

82. شماها حسابدار نبودید.

You weren’t there.

83. شماها اونجا نبودید.

They weren’t girls.

84. اونا دختر نبودند.

They weren’t boys.

85. اونا پسر نبودند.

They weren’t ghosts.

86. اونا روح نبودند.

They weren’t trees.

87. اونا درخت نبودند.

They weren’t dogs.

88. اونا سگ نبودند.

They weren’t cats.

89. اونا گربه نبودند.

They weren’t pencils.

90. اونا مداد نبودند.

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس نوزدهم

تصویر دو - درس نوزدهم

درس بیستم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس بیستم
تصویر دو - درس بیستم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4

تصویر سه - درس بیستم

تصویر چهار - درس بیستم

درس بیست و یکم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس بیست و یکم
تصویر دو - درس بیست و یکم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4

تصویر سه - درس بیست و یکم

تصویر چهار - درس بیست و یکم

درس بیست و دوم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس بیست و دوم
تصویر دو - درس بیست و دوم

فایل صوتی و تصویر 3 و 4

تصویر سه - درس بیست و دوم

تصویر چهار - درس بیست و دوم

درس بیست و سوم

فایل صوتی و تصویر 1 و 2

تصویر یک - درس بیست و سوم
تصویر دو - درس بیست و سوم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس بیست و سوم

فایل صوتی و تصویر 4 و 5

تصویر چهار - درس بیست و سوم

تصویر پنج - درس بیست و سوم

درس بیست و چهارم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس بیست و چهارم
تصویر دو - درس بیست و چهارم

صفحه چهارم »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا