صفحه اول کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در ۴۵ روز

همکلاسی و همراه خوب یو سی؛ سلام
به کلاس درس آموزش مکالمه خیلی ضروری زبان انگلیسی در 45 روز خوش آمدید.

در این صفحه از کلاس، شما می توانید درس های اول تا هشتم دوره را به صورت آنلاین مطالعه کنید و گوش دهید.
همچنین از صفحه دوم کلاس به درس های نهم تا شانزدهم، صفحه سوم کلاس به درس های هفدهم تا بیست و چهارم، صفحه چهارم کلاس به درس های بیست و پنجم تا سی و دوم، صفحه پنجم کلاس به درس های سی و سوم تا چهل و دوم دسترسی خواهید داشت.

سوال های درسی خود را نیز می توانید از انتهای صفحه مطرح نمایید. همچنین در صورتی که شما پاسخ سوالی را می دانید، لطفاً راهنمای دوستان تان باشید.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از درس ها برای یک روز در نظر گرفته شده اند.
بنابراین توصیه می شود برای هر درس یک روز کامل، زمان بگذارید و چندین بار آن درس را گوش کنید و تمرین نمایید تا نسبت به آن درس، مسلط شوید.

خب؛ با درس اول شروع می کنیم.

درس اول

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس اول

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس اول

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس اول

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس اول

درس دوم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس دوم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس دوم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس دوم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس دوم

فایل صوتی و تصویر 5

تصویر پنج - درس دوم

فایل صوتی و تصویر 6

تصویر شش - درس دوم

درس سوم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس سوم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس سوم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس سوم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس سوم

درس چهارم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس چهارم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس چهارم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس چهارم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس چهارم

فایل صوتی و تصویر 5

تصویر پنج - درس چهارم

درس پنجم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس پنجم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس پنجم

درس ششم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 2

تصویر دو - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 3

تصویر سه - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 4

تصویر چهار - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 5

تصویر پنج - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 6

تصویر شش - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 7

تصویر هفت - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 8

تصویر هشت - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 9

تصویر نه - درس ششم

فایل صوتی و تصویر 10

تصویر ده - درس ششم

فایل صوتی و تمرین 1

1. هر روز به مدرسه می روم.

2. هر روز به مدرسه نمی روم.

3. هر روز به مدرسه می روی.

4. هر روز به مدرسه نمی روی.

5. هر روز به مدرسه می رویم.

6. هر روز به مدرسه نمی رویم.

7. هر روز به مدرسه می روید.

8. هر روز به مدرسه نمی روید.

9. هر روز به مدرسه می روند.

10. هر روز به مدرسه نمی روند.

11. هر روز بهرام را می بینم.

12. هر روز بهرام را نمی بینم.

13. هر روز بهرام را می بینی.

14. هر روز بهرام را نمی بینی.

15. هر روز بهرام را می بینیم.

16. هر روز بهرام را نمی بینیم.

17. هر روز بهرام را می بینید.

18. هر روز بهرام را نمی بینید.

19. هر روز بهرام را می بینند.

20. هر روز بهرام را نمی بینند.

21. یکروز در میان به کتابخانه می روم.

22. یکروز در میان به کتابخانه نمی روم.

23. یکروز در میان به کتابخانه می روی.

24. یکروز در میان به کتابخانه نمی روی.

25. یکروز در میان به کتابخانه می رویم.

26. یکروز در میان به کتابخانه نمی رویم.

27. یکروز در میان به کتابخانه می روید.

28. یکروز در میان به کتابخانه نمی روید.

29. یکروز در میان به کتابخانه می روند.

30. یکروز در میان به کتابخانه نمی روند.

31. یکبار در روز به پیتر تلفن می زنم.

32. روزی یکبار به پیتر تلفن نمی زنم.

33. روزی یکبار به پیتر تلفن می زنی.

34. یکبار در روز به پیتر تلفن نمی زنی.

35. یکبار در روز به پیتر تلفن می زنیم.

36. یکبار در روز به پیتر تلفن نمی زنیم.

37. روزی یکبار به پیتر تلفن می زنید.

38. یکبار در روز به پیتر تلفن نمی زنید.

39. یکبار در روز به پیتر تلفن می زنند.

40. روزی یکبار به پیتر تلفن نمی زنند.

41. روزی دو بار به ماهی ها غذا می دهم.

42. دو بار در روز به ماهی ها غذا نمی دهم.

43. دو بار در روز به ماهی ها غذا می دهی.

44. دو بار در روز به ماهی ها غذا نمی دهی.

45. روزی دو بار به ماهی ها غذا می دهیم.

46. روزی دو بار به ماهی ها غذا نمی دهیم.

47. دو بار در روز به ماهی ها غذا می دهید.

48. روزی دو بار به ماهی ها غذا نمی دهید.

49. دو بار در روز به ماهی ها غذا می دهند.

50. دو بار در روز به ماهی ها غذا نمی دهند.

51. روزی سه بار آب می نوشم.

52. سه بار در روز آب نمی نوشم.

53. روزی سه بار آب می نوشی.

54. سه بار در روز آب نمی نوشی.

55. روزی سه بار آب می نوشیم.

56. سه بار در روز آب نمی نوشیم.

57. روزی سه بار آب می نوشید.

58. سه بار در روز آب نمی نوشید.

59. روزی سه بار آب می نوشند.

60. روزی سه بار آب نمی نوشند.

61. روزی چهار بار شیر می نوشم.

62. چهار بار در روز شیر نمی نوشم.

63. چهار بار در روز شیر می نوشی.

64. روزی چهار بار شیر نمی نوشی.

65. روزی چهار بار شیر می نوشیم.

66. چهار بار در روز شیر نمی نوشیم.

67. چهار بار در روز شیر می نوشید.

68. چهار بار در روز شیر نمی نوشید.

69. روزی چهار بار شیر می نوشند.

70. روزی چهار بار شیر نمی نوشند.

71. یکروز در میان اینجا کار می کنم.

72. یکروز در میان اینجا کار نمی کنم.

73. یکروز در میان اینجا کار می کنی.

74. یکروز در میان اینجا کار نمی کنی.

75. یکروز در میان اینجا کار می کنیم.

76. یکروز در میان اینجا کار نمی کنیم.

77. یکروز در میان اینجا کار می کنید.

78. یکروز در میان اینجا کار نمی کنید.

79. یکروز در میان اینجا کار می کنند.

80. یکروز در میان اینجا کار نمی کنند.

81. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی می روم.

82. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمی روم.

83. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی می روی.

84. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمی روی.

85. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی می رویم.

86. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمی رویم.

87. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی می روید.

88. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمی روید.

89. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی می روند.

90. دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمی روند.

91. همیشه صبحانه می خورم.

92. تقریباً همیشه در پارک می دوم.

93. اغلب بعد از صبحانه روزنامه می خوانم.

94. معمولاً زود از خواب بیدار می شوم.

95. معمولاً زود از خواب بیدار نمی شوم.

96. گاهی اوقات به برادرم زنگ می زنم.

97. به ندرت به سینما می روم.

98. همیشه تکالیفم را به موقع انجام می دهم.

99. تقریباً همیشه با تاکسی سر کار می روم.

100. اغلب پیاده به مدرسه می روم.

101. معمولاً ساعت 7 بیدار می شوم.

102. معمولاً ساعت 7 بیدار نمی شوم.

103. گاهی اوقات ظرف ها را می شورم.

104. به ندرت به ماهی ها غذا می دهم.

105. هرگز سیگار نمی کشم.

106. هیچ وقت به استخر نمی روم.

107. هرگز در دریا شنا نمی کنم.

108. تقریباً هیچ وقت تلویزیون تماشا نمی کنم.

109. هفته ای دو بار اتاقم را تمیز می کنم.

110. هفته ای دو بار اتاقم را تمیز نمی کنم.

111. سالی یکبار خانه را رنگ می کنیم.

112. سالی یکبار خانه را رنگ نمی کنیم.

فایل صوتی و تمرین 2

1. I go to school every day.2. I don’t go to school every day.
3. You go to school every day.4. You don’t go to school every day.
5. We go to school every day.6. We don’t go to school every day.
7. You go to school every day.8. You don’t go to school every day.
9. They go to school every day.10. They don’t go to school every day.
11. I see Bahram every day.12. I don’t see Bahram every day.
13. You see Bahram every day.14. You don’t see Bahram every day.
15. We see Bahram every day.16. We don’t see Bahram every day.
17. You see Bahram every day.18. You don’t see Bahram every day.
19. They see Bahram every day.20. They don’t see Bahram every day.
21. I go to the library every other day.22. I don’t go to the library every other day.
23. You go to the library every other day.24. You don’t go to the library every other day.
25. We go to the library every other day.26. We don’t go to the library every other day.
27. You go to the library every other day.28. You don’t go to the library every other day.
29. They go to the library every other day.30. They don’t go to the library every other day.
31. I call Peter once a day.32. I don’t call Peter once a day.
33. You call Peter once a day.34. You don’t call Peter once a day.
35. We call Peter once a day.36. We don’t call Peter once a day.
37. You call Peter once a day.38. You don’t call Peter once a day.
39. They call Peter once a day.40. They don’t call Peter once a day.
41. I feed the fish twice a day.42. I don’t the fish twice a day.
43. You feed the fish twice a day.44. You don’t feed the fish twice a day.
45. We feed the fish twice a day.46. We don’t feed the fish twice a day.
47. You feed the fish twice a day.48. You don’t feed the fish twice a day.
49. They feed the fish twice a day.50. They don’t the fish twice a day.
51. I drink water three times a day.52. I don’t drink water three times a day.
53. You drink water three times a day.54. You don’t drink water three times a day.
55. We drink water three times a day.56. We don’t drink water three times a day.
57. You drink water three times a day.58. You don’t drink water three times a day.
59. They drink water three times a day.60. They don’t drink water three times a day.
61. I drink milk four times a day.62. I don’t drink milk four times a day.
63. You drink milk four times a day.64. You don’t drink milk four times a day.
65. We drink milk four times a day.66. We don’t drink milk four times a day.
67. You drink milk four times a day.68. You don’t drink milk four times a day.
69. They drink milk four times a day.70. They don’t drink milk four times a day.
71. I work here every other day.72. I don’t work here every other day.
73. You work here every other day.74. You don’t work here every other day.
75. We work here every other day.76. We don’t work here every other day.
77. You work here every other day.78. You don’t work here every other day.
79. They work here every other day.80. They don’t work here every other day.
81. I go to English class twice a week.82. I don’t go to English class twice a week.
83. You go to English class twice a week.84. You don’t go to English class twice a week.
85. We go to English class twice a week.86. We don’t go to English class twice a week.
87. You go to English class twice a week.88. You don’t go to English class twice a week.
89. They go to English class twice a week.90. They don’t go to English class twice a week.
91. I always eat (have) breakfast.92. I almost always jog in the park.
93. I often read a newspaper after breakfast.94. I usually wake up early.
95. I don’t usually wake up early.96. I sometimes call my brother.
97. I hardly ever go to the movies.98. I always do my homework in time.
99. I almost always take a taxi to work.100. I often walk to school.
101. I usually wake up at seven o’clock.102. I don’t usually wake up at seven o’clock.
103. I sometimes wash the dishes.104. I hardly ever feed the fish.
105. I never smoke.106. I never go to the swimming pool.
107. I never swim in the sea.108. I almost never watch TV.
109. I clean my room twice a week.110. I don’t clean my room twice a week.
111. We paint home once a year.112. We don’t paint home once a year.

درس هفتم

فایل صوتی و تمرین 1

1. Do you work?2. Yes, I work in a school. I am a teacher.
3. Where do you work?4. I work in a hospital.
5. Are you a doctor?6. No, I am a nurse.
7. Do you like your job?8. Yes, I like my job very much.
9. Do you drive?10. Yes, I have driver’s license.
11. Do you cook?12. No, I don’t like it.
13. Do you have a car?14. Yes, I have a Ford.
15. What time do you usually wake up in the morning?16. I usually wake up at 7 o’clock but I don’t sometimes wake up until 7:30.
17. Do you usually have breakfast every day?18. Yes, I almost always have breakfast.
19. What time do you usually breakfast?20. I usually have breakfast between 7 and 8 in the morning.
21. What time do you leave home?22. I often leave home at 8:30.
23. How do you go to work?24. I usually walk to work.
25. I usually drive to work.26. I usually take a taxi to work.
27. I usually go to work by bus.28. I take the subway to work.
29. What time do you get to work?30. I often get there at 8:30 but I sometime get there at 8:40.
31. What time do you have lunch?32. I often have lunch at 1 in the afternoon.
33. What time do you finish work?34. I usually finish my work at 5 in the afternoon.
35. What time do you get home?36. I almost always get home at 6 o’clock.
37. Do you watch TV?38. Yes, I watch the sport news and documentaries.
39. How many hours a day do you watch TV?40. I usually watch TV about 1 or 2 hours a day.
41. What time do you have dinner?42. I have dinner at 10 at night.
43. I don’t have a big dinner. I have a light dinner.44. What time do you go to bed?
45. I usually go to bed between 11 and 11:30.46. Do you drink coffee?
47. Do you drink tea?48. Do you drink water?
49. Do you want coffee?50. Do you want tea?
51. Do you want water?52. Do you like coffee?
53. Do you like tea?54. Do you like apples?
55. Do you like oranges?56. How many pencils do you have?
57. How many brothers do you have?58. How many sisters do you have?
59. How many bags do you have?60. How many wallets do you have?
61. How many friends do you have?62. How many close friends do you have?
63. How many hours a day do you work?64. How many hours a week do you work?
65. How many hours a month do you work?66. How many days a week do you work?
67. How many days a month do you work?68. How much time do we have?
69. How much money do you need?70. I need two hundred thousand Tomans.
71. How much money do you want?72. I want five hundred fifty thousand Tomans.
73. How much cheese do we have in the refrigerator?74. We don’t have any cheese.
75. How much sugar do you want?76. I want two hundred grams of sugar.
77. How much flour do you need?78. I don’t need any flour. I want some vanilla.
79. How do you go to school?80. How do you make coffee?
81. How do you make French fries?82. How do you make hamburger?
83. How do you send an email?84. How do you turn on the oven?
85. When do you go to the English class?86. When do you call Hesam?
87. How often do you go to park?88. How often do they visit you?
89. How often do we have pizza?90. How often do you find a good book?

فایل صوتی و تمرین 2

1. کار می کنی؟

2. بله در مدرسه کار می کنم. من معلم هستم.

3. کجا کار می کنی؟

4. در بیمارستان کار می کنم.

5. پزشک هستی؟

6. نه پرستارم.

7. کارتو دوست داری؟

8. بله خیلی کارمو دوست دارم.

9. رانندگی می کنی؟

10. بله گواهینامه رانندگی دارم.

11. آشپزی می کنی؟

12. نه دوستش ندارم.

13. ماشین داری؟

14. بله یه فورد دارم.

15. معمولاً صبح ها چه ساعتی بیدار می شوی؟

16. معمولاً ساعت 7 بیدار می شوم ولی بعضی وقت ها تا ساعت 7:30 بیدار نمی شوم.

17. معمولاً هر روز صبحانه می خوری؟

18. بله تقریباً همیشه صبحانه می خورم.

19. معمولاً چه ساعتی صبحانه می خوری؟

20. معمولاً بین 7 تا 8 صبح صبحانه می خورم.

21. کی از خانه میری بیرون؟

22. اغلب ساعت 8:15 از خانه میرم بیرون.

23. چه جوری میری سر کار؟

24. معمولاً پیاده میرم سر کار.

25. معمولاً با ماشین میرم سر کار.

26. معمولاً با تاکسی میرم سر کار.

27. معمولاً با اتوبوس میرم سر کار.

28. معمولاً با مترو میرم سر کار.

29. چه ساعتی می رسی محل کار؟

30. اغلب ساعت 8:30 می رسم اونجا ولی گاهی اوقات ساعت 8:40 می رسم اونجا.

31. کی ناهار می خوری؟

32. اغلب ساعت 1 بعد از ظهر ناهار می خورم.

33. چه ساعتی کارت تموم میشه؟ (کار رو تموم می کنی؟)

34. معمولاً ساعت 5 بعد از ظهر کارمو تموم می کنم.

35. کی می رسی خانه؟

36. تقریباً همیشه ساعت 6 می رسم خانه.

37. تلویزیون تماشا می کنی؟

38. بله اخبار ورزشی و برنامه مستند نگاه می کنم.

39. چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنی؟

40. معمولاً بین 1 تا 2 ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنم.

41. کی شام می خوری؟

42. ساعت 10 شب شام می خورم.

43. شام سنگین نمی خورم. شام سبک می خورم.

44. کی میری بخوابی؟

45. معمولاً بین ساعت 11 تا 11:30 میرم بخوابم.

46. قهوه می خوری؟

47. چای می خوری؟

48. آب می خوری؟

49. قهوه می خوای؟

50. چای می خوای؟

51. آب می خوای؟

52. قهوه دوست داری؟

53. چای دوست داری؟

54. سیب دوست داری؟

55. پرتقال دوست داری؟

56. چند تا مداد داری؟

57. چند تا برادر داری؟

58. چند تا خواهر داری؟

59. چند تا کیف داری؟

60. چند تا کیف پول داری؟

61. چند تا دوست داری؟

62. چند تا دوست صمیمی داری؟

63. چند ساعت در روز کار می کنی؟

64. چند ساعت در هفته کار می کنی؟

65. چند ساعت در ماه کار می کنی؟

66. چند روز در هفته کار می کنی؟

67. چند روز در ماه کار می کنی؟

68. چقدر وقت داریم؟

69. چقدر پول احتیاج داری؟

70. 200,000 هزار تومان احتیاج دارم.

71. چقدر پول می خوای؟

72. 550,000 تومان می خوام.

73. توی یخچال چقدر پنیر داریم؟

74. پنیر نداریم.

75. چقدر شکر می خوای؟

76. 200 گرم شکر می خوام.

77. چقدر آرد نیاز داری؟

78. به آرد احتیاج ندارم. یه کم وانیل می خوام.

79. چه جوری میری مدرسه؟

80. چطور قهوه درست می کنی؟

81. چطوری سیب زمینی سرخ کرده درست می کنی؟

82. چطوری همبرگر درست می کنی؟

83. چه جوری ایمیل می فرستی؟

84. چطوری اجاق گاز رو روشن می کنی؟

85. کی میری کلاس زبان؟

86. کی به حسام زنگ می زنی؟

87. هر چند وقت میری پارک؟

88. اونا هر چند وقت بهت سر می زنند؟

89. ما هر چند وقت پیتزا می خوریم؟

90. هر چند وقت یه کتاب خوب گیرت میاد؟ (پیدا می کنی؟)

درس هشتم

فایل صوتی و تصویر 1

تصویر یک - درس هشتمفایل صوتی و تمرین 1

Neda goes to school every day.

1. ندا هر روز به مدرسه میره.

Neda doesn’t go to school every day.

2. ندا هر روز به مدرسه نمیره.

Reza goes to school every day.

3. رضا هر روز به مدرسه میره.

Reza doesn’t go to school every day.

4. رضا هر روز به مدرسه نمیره.

My brother goes to school every day.

5. برادرم هر روز به مدرسه میره.

My brother doesn’t go to school every day.

6. برادرم هر روز به مدرسه نمیره.

My sister goes to school every day.

7. خواهرم هر روز به مدرسه میره.

My sister doesn’t go to school every day.

8. خواهرم هر روز به مدرسه نمیره.

Sara and Taher’s son goes to school every day.

9. پسر سارا و طاهر هر روز به مدرسه میره.

Sara and Taher’s son doesn’t go to school every day.

10. پسر سارا و طاهر هر روز به مدرسه نمیره.

Poya sees Bahram every day.

11. پویا هر روز بهرام را می بینه.

Poya doesn’t see Bahram every day.

12. پویا هر روز بهرام را نمی بینه.

My friend sees Bahram every day.

13. دوستم هر روز بهرام را می بینه.

My friend doesn’t see Bahram every day.

14. دوستم هر روز بهرام را نمی بینه.

Your father sees Bahram every day.

15. پدرت هر روز بهرام را می بینه.

Your father doesn’t see Bahram every day.

16. پدرت هر روز بهرام را نمی بینه.

Taher sees Bahram every day.

17. طاهر هر روز بهرام را می بینه.

Taher doesn’t see Bahram every day.

18. طاهر هر روز بهرام را نمی بینه.

Noushin goes to the library every other day.

19. نوشین یکروز در میان به کتابخانه میره.

Noushin doesn’t go to the library every other day.

20. نوشین یکروز در میان به کتابخانه نمیره.

Mehdi’s friend goes to the library every other day.

21. دوست مهدی یکروز در میان به کتابخانه میره.

Mehdi’s friend doesn’t go to the library every other day.

22. دوست مهدی یکروز در میان به کتابخانه نمیره.

Asal calls Piter once a day.

23. عسل یکبار در روز به پیتر تلفن میزنه.

Asal doesn’t call Piter once a day.

24. عسل یکبار در روز به پیتر تلفن نمی زنه.

Fariba calls Peter once a day.

25. فریبا روزی یکبار به پیتر تلفن می زنه.

Fariba doesn’t Peter once a day.

26. فریبا یکبار در روز به پیتر تلفن نمی زنه.

My daughter feeds the fish twice a day.

27. دخترم روزی دو بار به ماهی ها غذا میده.

My daughter doesn’t fees the fish twice a day.

28. دخترم دوبار در روز به ماهی ها غذا نمیده.

My wife drinks water three times a day.

29. همسرم سه بار در روز آب می خوره.

My wife doesn’t drink water three times a day.

30. همسرم روزی سه بار آب نمی خوره.

Navid drinks milk four times a day.

31. نوید چهار بار در روز شیر می خوره.

Navid doesn’t milk four times a day.

32. نوید روزی چهار بار شیر نمی خوره.

Nadia works here every other day.

33. نادیا یک روز در میان اینجا کار میکنه.

Nadia doesn’t work here every other day.

34. نادیا یک روز در میان اینجا کار نمی کنه.

Javid goes to the English class twice a week.

35. جاوید دو بار در هفته به کلاس انگلیسی میره.

Javid doesn’t go to the English class twice a week.

36. جاوید دو بار در هفته به کلاس انگلیسی نمیره.

Kaveh always has (eats) breakfast.

37. کاوه همیشه صبحانه می خوره.

My friend almost always jogs in the park.

38. دوستم تقریباً همیشه در پارک میدوه.

My mother often a newspaper after breakfast.

39. مادرم اغلب بعد از صبحانه روزنامه میخونه.

Simin’s husband usually wake up early.

40. شوهر سیمین معمولاً زود از خواب بیدار میشه.

Our brother doesn’t usually wake up early.

41. برادرمون معمولاً زود از خواب بیدار نمیشه.

My sister sometimes calls my brother.

42. خواهرم گاهی اوقات به برادرم زنگ می زنه.

Sina hardly ever goes to movies.

43. سینا به ندرت به سینما میره.

Their son always does his homework on time.

44. پسرشون همیشه تکالیفش را به موقع انجام میده.

Soodabeh almost always goes to work by taxi. Or Soodabeh almost always takes a taxi to work.

45. سودابه تقریباً همیشه با تاکسی سر کار میره.

Peiman almost walks to school.

46. پیمان اغلب پیاده به مدرسه میره.

Bardia usually wake up at 7 o’clock.

47. بردیا معمولاً ساعت 7 بیدار میشه.

Bardia doesn’t usually wake up at 7 o’clock.

48. بردیا معمولاً ساعت 7 بیدار نمیشه.

His sister sometimes washes the dishes.

49. خواهرش (مذکر) گاهی اوقات ظرف ها رو میشوره.

My wife hardly ever feeds the fish.

50. زنم به ندرت به ماهی ها غذا میده.

Your father never smokes.

51. پدرت هرگز سیگار نمی کشه.

Negar never goes to the swimming pool.

52. نگار هیچ وقت به استخر نمیره.

Kaveh never swims in the sea.

53. کاوه هرگز در دریا شنا نمی کنه.

Shohreh almost never watches TV.

54. شهره تقریباً هیچ وقت تلویزیون تماشا نمی کنه.

My friend’s brother cleans his room twice a week.

55. برادر دوستم هفته ای دو بار اتاقشو تمیز میکنه.

My friend’s brother doesn’t clean his room twice a week.

56. برادر دوستم هفته ای دو بار اتاقشو تمیز نمیکنه.

It often snows here.

57. اینجا اغلب برف میاد.

Does it often snow here?

58. اینجا اغلب برف میاد؟

It often rains here.

59. اینجا اغلب بارون میاد.

Does it often rain here?

60. اینجا اغلب بارون میاد؟

The sun always shines in our city.

61. در شهر ما خورشید همیشه می درخشه.

Does the sun always shine in your city?

62. در شهر شما خورشید همیشه می درخشه؟

Water boils in 100 degrees Celsius.

63. آب در صد درجه به جوش میاد.

Does water boil in 100 degrees Celsius?

64. آب در صد درجه به جوش میاد؟

The earth goes around the sun.

65. زمین دور خورشید میگرده.

Does the earth go around the sun?

66. زمین دور خورشید میگرده؟

Fish lives in water.

67. ماهی در آب زندگی میکنه.

Does fish live in water?

68. ماهی در آب زندگی میکنه؟

Sepehr cuts his hair once a month.

69. سپهر یکبار در ماه موهاشو کوتاه میکنه.

Tom prefers blue pens.

70. تام خودکار آبی رو ترجیح میده.

Tom doesn’t prefer blue pens.

71. تام خودکار آبی رو ترجیح نمیده.

Ahmad prefers apples to oranges.

72. احمد سیب رو به پرتقال ترجیح میده.

Ahmad doesn’t prefer apples to oranges.

73. احمد سیب رو به پرتقال ترجیح نمیده.

Edward prefers vanilla ice creams.

74. ادوارد بستنی وانیلی رو ترجیح میده.

Shahrooz always tells the truth.

75. شهروز همیشه راست میگه.

Ferdous never tells the lie.

76. فردوس هیچوقت دروغ نمیگه.

Sara has two brothers.

77. سارا دو برادر داره.

Sara doesn’t have two brothers.

78. سارا دو برادر نداره.

My husband has a sister.

79. شوهرم یه خواهر داره.

Saloomeh doesn’t have any sister.

80. سالومه خواهر نداره.

Neda has two uncles.

81. ندا دو تا عمو داره.

Shohreh has three uncles.

82. شهره سه تا دایی داره.

Navid has four cousins.

83. نوید چهار تا پسر عمو داره.

Shiva has two nieces.

84. شیوا دو تا برادرزاده (دختر) داره.

Nadia has two nephews.

85. نادیا دو تا برادرزاده (پسر) داره.

Sahar has a niece.

86. سحر یه خواهرزاده (دختر) داره.

Hamed has three nephews.

87. حامد سه تا خواهرزاده (پسر) داره.

Nazanin has two children.

88. نازنین دو تا بچه داره.

Hadi has three children.

89. هادی سه تا بچه داره.

Emad has seven fish.

90. عماد هفت تا ماهی داره.

Ferdous doesn’t have any villa.

91. فردوس ویلا نداره.

Your son has two blue pens.

92. پسرت دو تا خودکار آبی داره.

Shahin has two red fish.

93. شاهین دو تا ماهی قرمز داره.

Navid doesn’t have any black pencil.

94. نوید مداد سیاه نداره.

Jalal has a pencil sharpener but he doesn’t have any eraser.

95. جلال مداد تراش داره ولی پاک کن نداره.

My daughter wants some water.

96. دخترم یه کم آب می خواد.

Neda needs some milk.

97. ندا یه کم شیر احتیاج داره.

My mother wants some flour.

98. مادرم مقداری آرد می خواد.

Your sister needs some sugar and some butter.

99. خواهرت کمی شکر و مقداری کره نیاز داره.

Your friend wants two hundred dollars.

100. دوستت 200 دلار می خواد.

Hamid needs some money.

101. حمید یه کم پول احتیاج داره.

Taher needs some money.

102. طاهر به یه مقدار پول نیاز داره.

My daughter wants some cake.

103. دخترم یه کم کیک میخواد.

Bahareh wants a glass of milk.

104. بهاره یه لیوان شیر میخواد.

Your son wants a cup of tea.

105. پسرت یه فنجون چای میخواد.

Your child wants two red fish.

106. بچه تو دو تا ماهی قرمز میخواد.

Emad always forgets your phone number.

107. عماد همیشه شماره تلفنتو فراموش میکنه.

My brother wakes up at 6 every day, washes his hands and face. He has breakfast at 6:30. Then he brushes his teeth and gets dressed.

108. برادرم هر روز صبح ساعت 6 بیدار میشه. دست و صورتشو میشوره. ساعت 6:30 صبحانه میخوره. بعد دندوناشو مسواک میکنه و لباس می پوشه.

He leaves home at 7 o’clock. He usually takes a subway to work. He gets to work at 8. He starts his work at 8:30. He has lunch at 1 in the afternoon.

109. ساعت 7 از خونه میره بیرون. معمولاً با مترو سر کار میره. ساعت 8 به سر کار میرسه. کارش رو از ساعت 8:30 شروع میکنه. ساعت 1 بعد از ظهر ناهار میخوره.

He finishes his work at 5 PM and goes back home. Then he takes a shower and watches TV. He usually has dinner at 8, reads a book and goes to bed at 10 o’clock.

110. ساعت 5 بعد از ظهر کارشو تموم میکنه و میره خونه. بعد یه دوش میگیره و تلویزیون تماشا میکنه. معمولاً ساعت 8 شام میخوره، کتاب میخونه و ساعت 10 میره بخوابه.

Does Navid work?

111. نوید کار می کنه؟

Yes, he works in a school. He is a teacher.

112. بله در یه مدرسه کار میکنه. معلمه.

Where does he work?

113. کجا کار میکنه؟

He works in a hospital.

114. در یک بیمارستان کار میکنه.

Is he a doctor?

115. پزشکه؟

No, he is a nurse.

116. نه پرستاره.

Does he like his job?

117. کارشو دوست داره؟

Yes, he likes it very much.

118. بله خیلی دوسش داره.

Does he drive?

119. رانندگی میکنه؟

Yes, he has a driver’s license.

120. بله گواهینامه رانندگی داره.

Does he cook?

121. آشپزی میکنه؟

No, doesn’t like it.

122. نه دوستش نداره.

Does Nader have a car?

123. نادر ماشین داره؟

Yes, he has a Peykan.

124. بله یه پیکان داره.

What time does their brother usually wake up every morning?

125. معمولاً برادرشون صبح ها چه ساعتی بیدار میشه؟

He usually wakes up at 7, but he doesn’t sometimes wake up until 7:30.

126. معمولاً ساعت 7 بیدار میشه ولی بعضی وقت ها تا ساعت 7:30 بیدار نمیشه.

Does your son usually have breakfast every day?

127. پسرت معمولاً هر روز صبحانه میخوره؟

Yes, he almost always has breakfast.

128. بله تقریباً همیشه صبحانه میخوره.

What time does he usually have breakfast?

129. معمولاً چه ساعتی صبحانه میخوره؟

He usually has breakfast between 7 and 8.

130. معمولاً بین 7 تا 8 صبح صبحانه میخوره.

What time does he leave home?

131. کی از خونه میره بیرون؟

He often leaves home at 8:15.

132. اغلب ساعت 8:15 از خونه میره بیرون.

How does he go to work?

133. چه جوری میره سر کار؟

He usually walks to work.

134. معمولاً پیاده میره سر کار.

He usually goes to work by car. Or he drivers to work.

135. معمولاً با ماشین میره سر کار.

He usually goes to work by taxi. Or he takes a taxi to work.

136. معمولاً با تاکسی میره سر کار.

He usually goes by bus. Or he takes the bus to work.

137. معمولاً با اتوبوس میره سر کار.

He usually goes by subway. Or he takes the subway to work.

138. معمولاً با مترو میره سر کار.

What time does he get to work?

139. چه ساعتی میرسه محل کار؟

He often gets there at 8:30. But sometimes he gets there at 8:40.

140. اغلب ساعت 8:30 میرسه اونجا ولی گاهی اوقات ساعت 8:40 میرسه اونجا.

What time does Tara have lunch?

141. تارا کی ناهار میخوره؟

She often has lunch at one in the afternoon.

142. اغلب ساعت 1 بعد از ظهر ناهار میخوره.

What time does she finish her work?

143. چه ساعتی کارش تموم میشه؟

She finishes her work at 5 in the afternoon.

144. معمولاً ساعت 5 بعد از ظهر کارشو تموم میکنه.

When does she get home?

145. کی میرسه خونه؟

She almost always gets home at 6.

146. تقریباً همیشه ساعت 6 میرسه خونه.

Does she watch TV?

147. تلویزیون تماشا میکنه؟

Yes, she watches sport news and documentary.

148. بله اخبار ورزشی و برنامه مستند نگاه میکنه.

How many hours a day does she watch TV?

149. چند ساعت در روز تلویزیون تماشا میکنه؟

She usually watches TV for about 1 or 2 hours.

150. معمولاً بین 1 تا 2 ساعت در روز تلویزیون تماشا میکنه.

What time does she have dinner?

151. کی شام میخوره؟

She has dinner at 10 at night.

152. ساعت 10 شب شام میخوره.

She doesn’t have a big dinner. She has a light dinner.

153. شام سنگین نمی خوره. شام سبک میخوره.

What time does she go to bed?

154. کی میره بخوابه؟

She usually goes to bed between 11 and 11:30.

155. معمولاً بین ساعت 11 تا 11:30 میره بخوابه.

Does your friend drink coffee?

156. دوستت قهوه می خوره؟

Does your son drink tea?

157. پسرتون چای می خوره؟

Does their brother drink water?

158. برادرشون آب می خوره؟

Does Tom want coffee?

159. تام قهوه می خواد؟

Does Hesam want tea?

160. حسام چای می خواد؟

Does your daughter want water?

161. دخترت آب می خواد؟

Does Mehdi like coffee?

162. مهدی قهوه دوست داره؟

Does Saba like tea?

163. صبا چای دوست داره؟

Does Mohammad like apples?

164. محمد سیب دوست داره؟

Does Shima like oranges?

165. شیما پرتقال دوست داره؟

How many pencils does Sara have?

166. سارا چند تا مداد داره؟

How many brothers does your friend have?

167. دوستت چند تا برادر داره؟

How many sisters does Mona have?

168. مونا چند تا خواهر داره؟

How many wallets does Pedram have?

169. پدرام چند تا کیف پول داره؟

How many purses does Mahsa have?

170. مهسا چند تا کیف داره؟

How many friends does Behrooz have?

171. بهروز چند تا دوست داره؟

How many close friends does your son have?

172. پسرتون چند تا دوست صمیمی داره؟

How many hours a day does your father work?

173. پدرت چند ساعت در روز کار میکنه؟

How many hours a week does their friend work?

174. دوستشون چند ساعت در هفته کار میکنه؟

How many hours a month does Tom work?

175. تام چند ساعت در ماه کار میکنه؟

How many days a week does Jerald work?

176. جرالد چند روز در هفته کار میکنه؟

How many days a month does your mother work?

177. مادرت چند روز در ماه کار میکنه؟

How much time does Soheil have?

178. سهیل چقدر وقت داره؟

How much time do I have?

179. چقدر وقت دارم؟

How much money does your brother need?

180. برادرت چقدر پول احتیاج داره؟

He needs one hundred thousand Tomans.

181. 100,000 تومن احتیاج داره.

How much money does your father want?

182. پدرت چقدر پول میخواد؟

He wants ninety thousand Tomans.

183. 90,000 تومن میخواد.

How much sugar does your daughter want?

184. دخترت چقدر شکر میخواد؟

She wants two hundred grams of sugar.

185. 200 گرم شکر میخواد.

How much flour does the chef need?

186. سرآشپز چقدر آرد نیاز داره؟

He doesn’t need any flour. He wants some vanilla.

187. به آرد احتیاج نداره. یه کم وانیل میخواد.

How does your son learn English?

188. پسرت چه جوری انگلیسی یاد میگیره؟

How does your sister make coffee?

189. خواهرت چطور قهوه درست میکنه؟

How does Simin make French fries?

190. سیمین چطوری سیب زمینی سرخ کرده درست میکنه؟

How does your father make hamburger?

191. پدرت چطوری همبرگر درست میکنه؟

How does Bernard send an email?

192. برنارد چه جوری ایمیل میفرسته؟

How does Natasha turn on the oven? Or turn the oven on?

193. ناتاشا چطوری اجاق گاز رو روشن میکنه؟

When does Navid go to English class?

194. نوید کی میره کلاس زبان؟

When does Sohrab call Hesam?

195. سهراب کی به حسام زنگ میزنه؟

How often does Parsa go to park?

196. پارسا هر چند وقت میره پارک؟

How often does Donya visit you?

197. دنیا هر چند وقت بهت سر میزنه؟

How often does Tooran have pizza?

198. توران هر چند وقت پیتزا میخوره؟

صفحه دوم »

‫15 دیدگاه

 1. سلام. وقت بخیر. کاش برای درس اول یک تمرین میگذاشتید، بعد درس بعد رو آموزش میدادید.

 2. سلام درس پنج یه خورده گیج شدم تمرین کنم
  کیفیتش کمه نمیتونم کلمات رو خوب بخونم
  باید چیکار کنم؟

 3. سلامممم شما بینهایت عالی هستید، مرسی از خدای مهربون وجودتون. الهی شکر که این آگاهیا رو بهتون داد و برای ما هم گفتید. تدریستونو خیلی دوست دارم و امیدوارم باز هم بجز این دوره، دوره های بیشتری رو از تدریستون بهمون معرفی کنید. سلامت و پربرکت باشید?

 4. سلام وقت بخیر. ممنون از دوره عالیتون. میشه اسم کتابی که ازروی آن تدریس می کنید را بفرمایید و یا فایل کتابش را برای دانلود بگذارید؟

 5. سلام چرا در تمرین برای مدرسه in a school بکار برده اید. آیا برای مکان کوچک نباید از at استفاده شود؟

 6. سلام
  تفاوت can you و could you چیست؟
  منظورم زمان نیست. چون بعضی جاها زمان رعایت نمیشه

 7. سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما و تمام همکاراتون
  بسیار عالی هست این دوره ها
  ممنون

 8. سلام. چرا بعضی اسم ها the می گیرند چرا بعضی نمی گیرند؟ مثلا در این جمله ها
  i drink water. چرا اب the نگرفت
  i feed the fish. چرا ماهی the گرفت
  i go to english class. چرا انگلیس کلاس the نگرفت. کلاس انگلیسی که معرفه اس

 9. لینک دانلود لطفا !
  شما بهتر هزینه ترافیک اینترنت در ایران رو میدونید، اینطوری سایت شما بیشتر کلیک میخوره ولی به فکر کاربران هم باشید، حداقل هر درس رو یکبار دانلود کنیم و سه بار گوش بدیم، ینجا اگه بخوایم آنلاین سه بار گوش بدیم، مثل اینه که یک درس رو سه بار دانلود کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا