زمینه های بیولوژیکی

رشته های بیولوژیکی حوزه های مختلف مطالعاتی مرتبط با زیست شناسی مانند گیاه شناسی و ژنتیک هستند. حوزه های مختلف بیولوژیکی از نظر اندازه، دامنه و روش شناسی بسیار متفاوت می باشند، اما همه به مطالعه حیات مربوط می شوند.

دکمه بازگشت به بالا