مفاهیم ریاضی

ریاضی اغلب زبان جهانی نامیده می شود زیرا مهم نیست اهل کجا هستید، درک بهتر ریاضی به معنای درک بهتر دنیای اطراف شما است. در مورد مفاهیم ریاضی مانند جمع، تفریق، کسر، نسبت و غیره بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا