پوزیترون

پوزیترون یک ذره زیر اتمی بسیار کوچک است. جرم پوزیترون با جرم الکترون مساوی است؛ اما برخلاف الکترون که بار الکتریکی منفی دارد، پوزیترون دارای بار مثبت است و به همین دلیل، پوزیترون نوعی ضد ماده (ذره ضد الکترون) به شمار می آید. پوزیترون ها هنگامی به وجود می آیند که مواد رادیواکتیو خاص تجزیه می شوند.

برخورد پرتوهای ایکس پر انرژی به یک اتم نیز می تواند تولید پوزیترون (در کنار الکترون) را به دنبال داشته باشد. در حضور هر ماده ای، پوزیترون ها با الکترون ها ترکیب می شوند و پرتوهای گاما را به وجود می آورند.

دکمه بازگشت به بالا