مثانه

مثانه نامی متداول برای کیسه ادراری است. کیسه ادرار یک عضو ماهیچه ای توخالی است که ادرار قبل از دفع شدن از بدن در آنجا نگهداری می شود. در اکثر انسان ها و بسیاری از پستانداران عمل خالی کردن کیسه ادرار بطور ارادی کنترل می شود.

مثانه درست پشت استخوان عانه یا شرمگاهی که یکی از استخوان های لگن است قرار دارد. تخلیه ادرار از کلیه ها به مثانه دائماً از طریق دو لوله به نام میزنای انجام می شود. ادرار از طریق پیشابراه از مثانه خارج می شود.

پیشابراه لوله عریض تری است که با خارج بدن ارتباط دارد. محلی که مثانه و پیشابراه با یکدیگر برخورد می کنند گردن مثانه نامیده می شود. مجموعه پیچیده ای از ماهیچه ها، گردن مثانه را احاطه کرده اند. این حلقه که عضله پیشابراهی نام دارد بطور طبیعی از خارج شدن ادرار از مثانه جلوگیری می کند. مثانه می تواند بیش از نیم لیتر ادرار را در خود نگه دارد.

دکمه بازگشت به بالا