فرسودگی شغلی

یکی از عمده ترین مسائل شغلی که معمولاً به شکل واکنش در برابر فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان دیده می شود، پدیده فرسودگی شغلی است که منظور از آن، کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا می باشد و سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپنداره  منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می شود.

فرسودگی شغلی زمانی رخ می دهد که کار انجام شده پس از مدت کوتاهی برای فرد نامفهوم جلوه کند، همچنین می تواند نتیجه اضطراب یا گوناگونی در کارهای مربوط به فرد و یا نتیجه عوامل فردی باشد.

دکمه بازگشت به بالا