تنفس

تنفس دو معنی دارد. معنی متداول آن همان نفس کشیدن است که طی آن هوا به درون شش ها وارد و از آنها خارج می شود. معنی دیگر تنفس، شیمی تولید انرژی از غذا در سلول ها است.

دکمه بازگشت به بالا