وراثت

موجودات زنده خصوصیاتی را از پدر و مادرشان به ارث می برند که وراثت نامیده می شود. وراثت انتقال خصوصیات بیولوژیکی از یک نسل به نسل دیگر است. فرآیند وراثت در میان همه موجودات زنده، حیوانات و حتی موجودات ریز میکروسکوپی مثل باکتری ها روی می دهد.

اینکه چرا به عنوان مثال یک زن همیشه بچه انسان و یک سگِ ماده، توله سگ و نه بچه گربه به دنیا می آورد، موضوعی است که علم وراثت به آن می پردازد.

وراثت بیانگر دلایل شباهت کودکان به والدین است. شما به والدین شبیه هستید زیرا مو، شکل بینی و دیگر ویژگی های آنها را به ارث برده اید. بدن همه موجودات زنده از سلول هایی تشکیل شده است. ساختارهای بیوشیمی ظریف داخل هر سلول ژن نامیده می شود که خصوصیات ویژه را از یک نسل به نسل دیگر منتقل می کنند.

ممکن است که شما به والدین تان شبیه باشید ولی دقیقاً کپی و همانند یکی از آنها نیستید، شما نیمی از ژن ها را از پدر و نیم دیگر را از مادرتان به ارث برده اید.

دکمه بازگشت به بالا