تارهای صوتی

تارهای صوتی مهم ترین عامل تولید صدا در انسان هستند. این دو چین خوردگی کوچک بافت، در عرض حنجره امتداد دارند. حنجره بخشی از مسیر عبور هوا در گلو است که عقب زبان و در مجرای ورودی نای قرار دارد.

گاهی اوقات به حنجره، جعبه صوتی نیز گفته می شود زیرا تارهای صوتی در آنجا قرار دارند. ماهیچه های حنجره تارهای صوتی را کشیده یا شل می کنند. وقتی که نفس می کشیم تارهای صوتی مان را شل می کنیم در نتیجه روزنه ای به شکل هفت به وجود می آید که هوا از آن عبور می کند.

هنگامی که صحبت می کنیم، تارهای صوتی مان بوسیله ماهیچه های متصل به آن منقبض می شوند، در نتیجه این روزنه تنگ می شود. هنگامی که هوا از شش به طرف حنجره عبور می کند، تارهای صوتی کشیده شده را به ارتعاش در می آورد و در نتیجه صدا ایجاد می شود. هرچه تارها بیشتر کشیده شوند، اصوات ریزتری تولید می شود و هرچه بیشتر تارها شل باشند اصوات بم تری تولید می شود.

دکمه بازگشت به بالا